+43 7239 70377 office@wearmax.at

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser for Wearmax GmbH
Status januar 2021

WEARMAX GMBH | Gewerbepark 30, A-4201 Gramastetten | Telefon: +43 (0)7239/70370 | Fax: +43 (0)7239/70370 77 | e-mail: office@wearmax.at | Skatte nr.: 226/5255 | UID nr.: AT U67042434 | EORI nr.: ATEOS1000044438 | Domstol: Linz

Bankoplysninger:
EUR-bankoplysninger: Raiffeisenbank Gramastetten-Herzogsdorf | BLZ: 34135 | IBAN: AT77 3413 5000 0704 2153| BIC: RZOOAT2L135
Bankoplysninger i USD: Raiffeisenbank Gramastetten-Herzogsdorf | BLZ: 34135 | IBAN: AT24 3413 5001 0704 2153| BIC: RZOOAT2L135

Du kan downloade betingelserne her som en PDF-fil (klik her).

I. Validitet
 1. Vores følgende salgs-, leverings- og betalingsbetingelser (i det følgende benævnt “Almindelige betingelser” eller “AGB”) gælder for alle købsaftaler, som vi som sælger af varer indgår med vores kunder, for hvem denne forretning er en del af driften af en virksomhed (i det følgende benævnt “Køber” eller “Kunde”). Vi udarbejder tilbud og leverer ydelser og leverancer udelukkende på grundlag af disse betingelser. Dette gælder for eksisterende og fremtidige kontraktforhold, også selv om der ikke udtrykkeligt henvises til dem. Under alle omstændigheder accepteres vores betingelser af kunden ved accept af en levering.
 2. Mundtlige aftaler mellem de kontraherende parter erstattes af den skriftlige kontrakt. Mundtlige tillægsaftaler, ejendomstilsagn og efterfølgende ændringer af kontrakten gælder kun, hvis de bekræftes skriftligt af os.
 3. Kundens afvigende, modstridende eller supplerende almindelige forretningsbetingelser bliver ikke en del af kontrakten, selv om vi er bekendt med dem, medmindre vi skriftligt accepterer deres gyldighed. Den skriftlige form skal overholdes ved at sende en fax eller en e-mail.
II Varemærkebeskyttelse

Køber anerkender, at varemærkerne “PEMATEX”, “WEARMAX”, “K 10” og “UNIGLACE” er beskyttet ved lov, og at uautoriseret brug af dem er ulovlig og vil blive retsforfulgt.

III Kontraktens tilbud og indhold

Vores tilbud kan ændres uden varsel og er uforpligtende, ligesom tekniske tilbud. Beskrivelser eller andre oplysninger i tilbud, brochurer osv.
Tilbud og omkostningsoverslag udfærdiges kun skriftligt. Medmindre andet er aftalt, er tilbud og omkostningsoverslag betalte og udarbejdes på grundlag af kundens oplysninger uden garanti for fuldstændighed eller korrekthed; mundtlige omkostningsoverslag har ingen betydning. Vi kontrollerer ikke kundens dokumenter, planer og skitser for at sikre, at de stemmer overens med de naturlige dimensioner eller forholdene på stedet. I det omfang vi kan konstatere unøjagtigheder, fejl og mangler, skal vi gøre kunden opmærksom på disse. Afvigelser
Kunden er ansvarlig for eventuelle afvigelser mellem den af kunden oplyste måling og den naturlige måling, idet kunden bærer eventuelle ekstraudgifter som følge heraf.
Vi forbeholder os ret til at sælge varer, der tilbydes kunden, til tredjeparter i tilbuddets gyldighedsperiode (forudgående salg). Dette giver ikke anledning til nogen krav fra kundens side.
4. Hvis oplysninger i skriftlige ordrebekræftelser fra os afviger fra kataloget, brochuren eller andre oplysninger, er det oplysningerne i ordrebekræftelsen, der er bindende. Indholdet af kontrakten er fastlagt i vores skriftlige ordrebekræftelse. Hvis der ikke foreligger en skriftlig ordrebekræftelse, bestemmes kontraktens indhold af det tilbud, som vi har udarbejdet og accepteret af køberen.
5. En over- eller underleverance på +/- 5 % er sædvanlig i branchen. Kundens eventuelle krav mod os som følge af en sådan over- eller underlevering er udelukket. Der vil blive taget hensyn til over- eller underleverancer i forbindelse med faktureringen.
Vi forbeholder os vores ejendomsret og industrielle ejendomsrettigheder til illustrationer, tegninger, beregninger og andre dokumenter. De må ikke gøres tilgængelige for tredjemand.

IV. Prøvemateriale
 1. Prøver faktureres til kostpris. Samlinger og prøver, der stilles til rådighed for køberen til låns og gratis, forbliver vores ejendom.
 2. Prøvematerialet er ikke bindende med hensyn til produktions- eller materialemæssige afvigelser under fremstillingen.
V. Leveringer
 1. Leveringsfrister og leveringsdatoer er uforpligtende. Aftalen om en bindende leveringsdato kræver vores udtrykkelige skriftlige bekræftelse (også pr. e-mail). De aftalte leveringsfrister begynder først at løbe, når alle detaljer vedrørende udførelsen er blevet fuldt ud afklaret. aftalen forudsætter, at køberen opfylder sine kontraktlige forpligtelser. Leveringsfristerne gælder under forudsætning af rettidig og kontraktmæssig selvlevering. Hvis vi ikke overholder de angivne leveringsfrister, skal køberen skriftligt fastsætte en rimelig frist på mindst 3 uger, som begynder at løbe fra det tidspunkt, hvor vi modtager fristen. Efter udløbet af den rimelige frist har køberen ret til at træde tilbage fra aftalen. Indtil vi modtager den skriftlige meddelelse om tilbagekaldelse, er vi berettiget til at levere.
 2. Omfanget af vores leveringspligt følger udelukkende af denne kontrakt. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i design, form og farve på grund af teknologiske forbedringer eller ændringer i den juridiske situation samt produktions- eller materialemæssige afvigelser fra prøvematerialet, for så vidt ændringerne ikke er væsentlige eller på anden måde urimelige for kunden.
 3. Tilfælde af force majeure, såsom vedvarende hindringer for indkøb af varer og materialer, forsinkelser i leveringen fra leverandører, driftsforstyrrelser, personalemangel på grund af sygdom, strejker, lockout, optøjer, krig og regeringsindgreb, fritager os for vores forpligtelse til at levere og udføre i den pågældende periode. Dette gælder også, hvis hændelserne fandt sted hos leverandøren i det foregående led. I tilfælde af længerevarende hindringer – på mere end 4 uger – har begge kontraherende parter ret til at hæve kontrakten.
 4. Delvise leverancer er tilladt.
 5. I tilfælde af manglende accept fra køberens side er vi berettiget til at fakturere eller hæve kontrakten ved at fastsætte en frist på 5 dage og kræve erstatning. Opbevaring af varer, der ikke accepteres af køberen, sker på købers risiko og for dennes regning.
 6. Hvis vi ikke overholder leveringsfrister eller leveringsdatoer, og der ikke er tale om force majeure, er kunden forpligtet til skriftligt at give os en rimelig frist på mindst 21 dage. Efter udløbet af denne frist kan kunden træde tilbage fra aftalen. Dette gælder ikke for tilpassede ordrer, som indebærer investeringer fra vores side. I dette tilfælde er kunden forpligtet til at refundere os fuldt ud for de afholdte investeringsudgifter.
 7. I tilfælde af forsinket accept af den leverede leverance skal kunden betale eventuelle lager- eller oplagringsomkostninger til os. I sådanne tilfælde faktureres og betales leverancen i overensstemmelse med de aftalte betingelser. Risikoen overgår til kunden ved meddelelsen om leveringsberedskab/afsendelse.
 8. Vi er ikke forpligtet til at levere, hvis kunden er i restance med betalingen af andre leverancer fra os.
VI. tilbageholdelsesret

Vi har en tilbageholdelsesret med hensyn til yderligere leverancer, indtil alle tidligere leverancer er blevet betalt. Hvis vi efter kontraktens indgåelse får kendskab til forhold, der væsentligt forringer køberens kreditværdighed, eller hvis der opstår begrundet tvivl om køberens solvens, er vi berettiget til at nægte levering eller til kun at udføre den efter forudgående betaling eller sikkerhedsstillelse. Hvis køberen ikke betaler eller ikke stiller sikkerhed, er vi berettiget til at hæve aftalen (§ 1052, stk. 2 ABGB).

VII Forsendelse

(1) Leveringen anses for at være overdraget til kunden, når den overdrages til transportvirksomheden eller en anden person eller institution, der er udpeget til at udføre forsendelsen. Dette overfører også risikoen til kunden. Valget af forsendelsesmetode og valg af forsendelsesrute er op til os.
2. kunden skal sikre, at der er mulighed for levering, også uden forudgående udtrykkelig meddelelse om leveringsdatoen. Hvis han ikke er villig til at acceptere, er han i restance. Yderligere omkostninger, som vi pådrager os som følge af forsinkelser i leveringen, som kunden er ansvarlig for, skal kunden refundere os.
3. forsendelsesomkostningerne afholdes af køberen, med undtagelse af tilbud inkl. Fragtomkostninger. Forsendelsesomkostningerne for specialbestillingsvarer (ingen lagervarer) og for ekspresvarer afholdes af køberen.
4. Transportforsikring skal tegnes på købers skriftlige anmodning og for købers regning. Eventuelle transportskader skal straks anmeldes til transportøren og til os. Hvis der er aftalt levering frit hus, skal køberen straks efter leveringen underrette transportøren om, at der foreligger en skade, og informere os herom.
5. Vi afholder omkostningerne til emballage til transport til køber. Omkostningerne ved returnering af transportcontainere/udlånt emballage afholdes af køberen.
6. Vi tager ikke engangsemballage tilbage. På anmodning vil vi over for køberen udpege en tredjepart, som vil genanvende emballagen i overensstemmelse med emballageforordningen. De varer, som vi leverer, leveres udelukkende i emballage, der er tilsluttet ARA-systemet (ARA-licens nr. 10532).
7. Genbrugsbeholdere, der ikke udtrykkeligt er inkluderet i prisen og fakturabeløbet, stilles kun til rådighed som lån ved leverancer. De forbliver vores umistelige ejendom og opbevares i en særlig emballage på køberens konto.
Af transportmæssige årsager leverer vi kun hele kartoner med 4 sæt (hver Top Coating & Ceramic). Bemærk venligst, at blandede leveringer ikke er mulige.

VIII Tilbagelevering af varerne

Varerne kan kun returneres, hvis vi udtrykkeligt har givet vores udtrykkelige skriftlige samtykke hertil, og varerne er i originalemballage, idet eventuelle fragtomkostninger afholdes af kunden. Vi forbeholder os ret til at afvise returnering af varer uden at angive en begrundelse.

IX. Priser
 1. Vores priser er nettopriser uden merværdiafgift. Derudover opkræver vi moms til den respektive lovbestemte sats. En levering inden for Fællesskabet foretages kun i erhvervsmæssigt øjemed til erhvervsdrivende med et momsregistreringsnummer, som er omfattet af omsætningsbeskatning.
 2. Vores priser er baseret på de økonomiske vilkår, der gælder på tidspunktet for kontraktens indgåelse, navnlig vores hovedomkostninger, indkøbspriserne, priserne på råmaterialer og leverancer samt lønomkostningerne. Medmindre faste priser eller prisforpligtelser på grund af leveringsdatoer er blevet udtrykkeligt bekræftet, forbeholder vi os ret til at justere priserne i overensstemmelse hermed i forbindelse med ændringer i valutakurser, skatteafgifter, told, fragt, stigninger i råmaterialer, produktionsomkostninger og lønninger, som er opstået eller indført mellem datoen for ordrebekræftelsen og leveringsdatoen.
X. Betaling
 1. Vores tilgodehavender forfalder til betaling inden for 10 dage fra fakturadato uden fradrag; individuelle betalingsbetingelser kræver en skriftlig aftale. Et fradrag for kontantrabat er kun tilladt (også i tilfælde af kontant- eller kontantbetalinger), hvis debitor heller ikke er i restance med andre betalingsforpligtelser over for os inden for kontantrabatperioden.
 2. Hvis køberen er i restance med sin betalingsforpligtelse, opkræver vi en rente på 8 % over den respektive basisrente. Endvidere skal alle rykker- eller inkassofragtesgebyrer og tillægsgebyrer i forbindelse med den udestående gæld betales med samme beløb som hovedgælden. Hvis vi selv overtager rykkerskrivelsen, opkræves et rykkergebyr på 15,00 EUR pr. rykkertrin. Der tages forbehold for retten til at kræve yderligere erstatning.
 3. Køberens modregning er kun tilladt i forbindelse med ubestridte eller retligt fastslåede krav.
 4. Kunden er kun berettiget til at udøve en tilbageholdelsesret, hvis hans modkrav er baseret på det samme kontraktforhold. I det omfang kunden udøver sin tilbageholdelsesret på grund af påståede mangler, er denne begrænset til omkostningerne ved afhjælpning af manglen.
 5. Hvis kunden uden begrundelse trækker sig tilbage fra aftalen, er han alligevel forpligtet til at betale det aftalte vederlag i henhold til § 1168 ABGB. Alternativt er vi berettiget til at kræve en erstatning fra kunden på 30 % af bruttosalgsprisen. Vi forbeholder os ret til at kræve højere erstatning mod tilsvarende beviser.
 6. Ved specialfremstillede specialordrer er fortrydelse udtrykkeligt ikke mulig. I så fald skal kunden under alle omstændigheder betale den fulde aftalte pris.
XI. Meddelelse om mangler
 1. Køberen skal inspicere varerne umiddelbart efter leveringen. Hvis der viser sig kvalitets- eller ejendomsfejl, manglende garanteret kvalitet af varen, for store, utilstrækkelige eller ukorrekte leverancer, skal køberen straks, senest 14 dage efter modtagelsen af varen, skriftligt underrette os om dette.
 2. Køberen af færdige præparater (rengøringsmidler, lakker osv.) skal kontrollere – om nødvendigt ved en prøvebehandling – om de leverede varer er egnede til den tilsigtede anvendelse. Dette gælder især, hvis køberen tilføjer fortyndere, hærdere eller andre komponenter, som ikke er købt hos os.
 3. Hvis mangler eller andre reklamationer ikke gøres gældende inden for fristerne i ovenstående afsnit, er ethvert krav på garanti, erstatning og fejl mod os udelukket, og de leverede varer anses for at være godkendt.
 4. Efter at varerne er blevet skåret til eller på anden måde er begyndt at blive forarbejdet, er reklamationer over åbenlyse mangler udelukket.

5. Indgivelse af en reklamation om mangler fritager ikke køberen fra sin betalingsforpligtelse.

XII. Garanti
 1. De leverede varer er mangelfulde, hvis de ikke er i overensstemmelse med den kontraktlige aftale. Produktionsbetingede udsving i de enkelte partiers mængde og kvalitet, teknisk uundgåelige afvigelser i kvalitet, farve, dimensioner, (specifik) vægt, finish, design og forvrængning af luv (skygger i tæppefarver) udgør ikke en mangel, og det samme gælder produktions- eller materialemæssige afvigelser fra prøvematerialet. Alle prøver, som vi bruger, er kun til illustration af farveprøver. De anvendte eksempler udgør ikke et bindende tilbud eller eksempler på korn eller strukturering. Kunden har derfor ikke ret til et bestemt mønster eller en bestemt struktur. Alt andet skal udtrykkeligt aftales skriftligt.
 2. Hvis varen er mangelfuld, skal vi efter vores valg afhjælpe manglen ved forbedring eller erstatningslevering inden for forældelsesfristen (punkt XIV.), hvis der er reklameret rettidigt (punkt XI.). En omvendt bevisbyrde i henhold til § 924 ABGB på vores bekostning er udelukket. Kunden skal bevise, at manglen eksisterede på tidspunktet for risikoens overgang, at den blev opdaget, og at reklamationen for manglen blev indgivet rettidigt.
 3. Vi er ikke forpligtet til at forbedre eller erstatte varerne, hvis dette ville medføre uforholdsmæssigt store omkostninger. Omkostningerne er uforholdsmæssigt store, hvis de overstiger 25 % af købsprisen for leveringsgenstanden.
 4. Køberen kan kun kræve prisnedsættelse (nedsættelse af købsprisen) eller ophævelse (ophævelse af kontrakten), hvis den eksisterende mangel ikke kunne afhjælpes af os på trods af to forbedringer eller en erstatningslevering, hvis vi nægter forbedringen eller erstatningsleverancen på grund af uforholdsmæssigt store omkostninger, hvis vi uberettiget nægter eller uretmæssigt forsinker en nødvendig forbedring, eller hvis det ikke med rimelighed kan forventes, at køberen accepterer en forbedring. Ombygning er udelukket i tilfælde af mindre fejl.
 5. Køber skal give os den nødvendige tid og mulighed for at foretage forbedringen eller erstatningsleveringen efter samråd med ham.
 6. Hvis varerne efterfølgende blev transporteret til et andet sted end kundens filial, og udgifterne, især transport-, rejse-, arbejds- og materialeudgifterne til forbedrings- eller erstatningsleverancen derfor stiger, skal disse øgede udgifter refunderes af køberen til os.
 7. I tilfælde af produkter fra tredjeparter er vores garanti begrænset til overdragelse af de krav, vi har mod leverandøren af tredjepartsproduktet. Hvis køberen ikke kan håndhæve sine garantirettigheder over for leverandøren af tredjepartsproduktet, yder vi en garanti inden for rammerne af vores vilkår og betingelser.
 8. Køberens regreskrav mod os er udelukket. Der blev taget hensyn til køberens eventuelle regreskrav i prisfastsættelsen. Kompensationen for sager med lav garanti ydes i form af et fast beløb.
 9. I tilfælde af ukorrekt opbevaring eller brug er alle krav fra køber (uanset art) udelukket.
 10. Som udgangspunkt er det kun vores produktbeskrivelse, der anses for at være godkendt som varens kvalitet. Offentlige anbefalinger eller reklamer udgør ikke en kontraktlig beskrivelse af varens kvalitet. Kunden modtager ingen garantier i juridisk forstand fra os.
 11. Vores tekniske anvendelsesrådgivning gives efter bedste viden og i overensstemmelse med den nyeste viden. Hvis vores produkter anvendes under nøje overholdelse af brugsanvisningen og den af os foreslåede fremgangsmåde på de materialer, som produkterne er beregnet til, vil der derfor ikke opstå skader. Brugen af vores produkter ligger imidlertid uden for vores kontrol, er kundens eget ansvar og fritager ikke kunden for selv at undersøge, om de af os leverede produkter er egnede til de påtænkte processer og formål. Vores rådgivning er derfor uforpligtende og kan ikke bruges som grundlag for ansvar over for os – heller ikke med hensyn til tredjemands ejendomsrettigheder. De relevante anbefalinger, retningslinjer og standarder samt de anerkendte teknologiske regler skal overholdes.
XIII Ansvar
 1. Ansvar for let uagtsomhed er udelukket for skader af enhver art. Dette gælder især skader, som køberen påføres som følge af kontraktstridig levering eller forsinket levering, herunder følgeskader, eller som følge af udeladt eller ukorrekt rådgivning (brugs- og plejeanvisninger osv.) om varerne.
 2. Udelukkelsen af ansvar gælder ikke for krav i henhold til produktansvarsloven og for personskade, for så vidt som ansvaret ikke kan udelukkes eller begrænses.
 3. Det er køber, der har bevisbyrden for, at der foreligger grov uagtsomhed eller forsæt.
 4. Erstatningskrav er begrænset til ordreværdien (ekskl. moms). Erstatning for tabt fortjeneste eller andre økonomiske tab for kunden er udelukket.

SÆRLIGE BEMÆRKNINGER: Vær opmærksom på vores aktuelle sikkerhedsdatablad. Rengør værktøjet med vand. Bemærk batchudskriften. Brug kun produkter med samme batchtryk. Den hærdede gulvfugemasse er overvejende modstandsdygtig over for kemikalier. Farvestoffer som hårfarver, farvede desinfektionsmidler eller produkter, der indeholder blødgøringsmidler som f.eks. bildæk, stoleruller og tæppepuder, kan forårsage uoprettelige misfarvninger af gulvforseglingen. Der kan heller ikke gives nogen garanti for eventuelle interaktioner mellem belægningerne, der kan opstå som følge af migration af bestanddele fra gulvbelægningen eller urenheder, der ikke er blevet fjernet fra de overflader, der skal forsegles, og eventuelle deraf følgende skader (delaminering eller misfarvning af gulvbelægningen). WEARMAX-anbefalingerne for forberedelse af underlaget samt rengøring og vedligeholdelse af WEARMAX-forseglede overflader skal overholdes nøje.

 

VIGTIGT: Alle de forbrugsmængder, der er nævnt i vores datablade, kan variere på grund af substratets forskellige sugeevne. Vores tekniske anvendelsesanbefalinger, som vi giver efter bedste viden på baggrund af vores erfaringer fra laboratoriet og praksis, er ikke bindende og skaber ikke et kontraktligt retsforhold eller nogen accessoriske forpligtelser i forbindelse med købsaftalen. Vi anbefaler, at du på eget ansvar tester vores produkter for deres egnethed til den påtænkte anvendelse. I tvivlstilfælde skal du kontrollere egnethed og forbrugsmængder ved at udlægge et prøveområde.

Vores tekniske anvendelsesrådgivning gives efter bedste viden og i overensstemmelse med den nyeste viden. Hvis vores produkter anvendes under nøje overholdelse af brugsanvisningen og den af os foreslåede fremgangsmåde på de materialer, som produkterne er beregnet til, vil der derfor ikke opstå skader. Brugen af vores produkter ligger imidlertid uden for vores kontrol, er kundens eget ansvar og fritager ikke kunderne for deres egen test af de produkter, som vi leverer, med henblik på deres egnethed til de påtænkte processer og formål. Vores rådgivning er derfor uforpligtende og kan ikke bruges som grundlag for ansvar over for os – heller ikke med hensyn til tredjemands ejendomsrettigheder. De relevante anbefalinger, retningslinjer og standarder samt de anerkendte teknologiske regler skal overholdes.

XIV Begrænsning
 1. Kundens garantikrav forældes seks måneder efter overdragelsen.
 2. Erstatningskrav skal gøres gældende inden seks måneder efter, at skadelidte er blevet bekendt med skaden, men senest tre år efter den begivenhed, der giver anledning til kravet.
XVI Webshop
 1. De leverede varer forbliver vores ejendom indtil fuld betaling af alle krav i forbindelse med købsgenstanden. Hvis vi har indgået eventualforpligtelser i køberens interesse, forbliver alle leverancer vores ejendom, indtil vi er frigjort fra sådanne forpligtelser. Dette gælder også, hvis betalingerne blev foretaget for særligt udpegede fordringer. Optagelse af enkelte fordringer i en løbende konto samt opgørelse af en saldo og anerkendelse heraf berører ikke ejendomsforbeholdet.
 2. Hvis de varer, der er omfattet af ejendomsforbeholdet, forarbejdes af køberen eller kombineres eller blandes med andre varer, bliver vi eneejer eller medejer i overensstemmelse med de lovbestemte bestemmelser. Hvis køberen bliver eneejer eller medejer i henhold til loven, er han forpligtet til at overdrage sin medejerskab til os på anmodning ved at overdrage varen til os (overdragelse af ejendomsretten som sikkerhed).
 3. Køberen er berettiget til at sælge varer under ejendomsforbehold i almindelig handel, hvis han allerede nu overdrager os de fordringer, der opstår ham ved videresalg af disse varer med alle tilknyttede rettigheder (forhåndsoverdragelse). Vi accepterer denne opgave. Køber og videresælger forpligter sig til straks at notere overdragelsen i sine forretningsbøger og i listen over åbne poster, når der opstår en fordring i forbindelse med videresalg af varer under ejendomsforbehold, hvoraf det fremgår, hvilken fordring der er overdraget til os og hvornår. Køber og videresælger forpligter sig endvidere til på anmodning at oplyse os om alle udestående fordringer i forbindelse med salget af varer under ejendomsforbeholdet og de tilhørende debitorer og til at give os mulighed for at inspicere forretningsbøgerne med henblik på at kontrollere bogføringerne. Vi bemyndiger køberen og forhandleren til, med forbehold af tilbagekaldelse, at inddrive de fordringer, der er overdraget til os. Denne tilladelse til at opkræve penge bortfalder automatisk ved indledning af en konkursbehandling af køberens aktiver eller ved en forværring af køberens økonomiske situation.
 4. Hvis varer, der er omfattet af ejendomsforbeholdet, bliver en afhængig del af en ejendom, skal køberen overdrage os den deraf følgende fordring på et beløb svarende til fakturaværdien af de varer, der er omfattet af ejendomsforbeholdet. Vi accepterer denne opgave.
 5. I tilfælde af misligholdelse fra køberens side, især i tilfælde af misligholdelse af betalingen, er vi berettiget til at tilbagekøbe leveringsgenstanden efter en påmindelse og en fristsætning. Vores påberåbelse af ejendomsforbeholdet og leveringsgenstanden betragtes ikke som en tilbagekaldelse af kontrakten.
 6. Køber skal straks underrette os om enhver tvangsfuldbyrdelse fra tredjemand mod leveringsgenstanden under ejendomsforbeholdet eller mod de til os overdragne fordringer ved at udlevere de nødvendige dokumenter til brug for indsigelsen.
 7. Leveringsgenstanden under ejendomsforbeholdet skal for køberens regning forsikres af køber, navnlig mod brand og tyveri. Alle krav mod det respektive forsikringsselskab overdrages til os for så vidt angår de genstande, der er omfattet af ejendomsforbeholdet. Vi accepterer hermed denne opgave.
XVII Databeskyttelse

Vi er i overensstemmelse med bestemmelserne i databeskyttelsesloven berettiget til at gemme, behandle og videregive data vedrørende varerne og betalingstransaktioner med kunden, i det omfang det er nødvendigt for den sædvanlige support og/eller for en korrekt gennemførelse af ordren. Køberen giver udtrykkeligt sit samtykke hertil. Politikken om beskyttelse af personlige oplysninger findes på
https://wearmax-coating.at/datenschutzerklaerung/
.

XVII Leveringssted/jurisdiktion/anvendelig lov
 1. Opfyldelsesstedet for alle krav, der opstår i forbindelse med kontraktforholdet, er vores hjemsted.
 2. For alle nuværende og fremtidige krav, der opstår i forbindelse med forretningsforbindelsen, er det aftalt, at den kompetente domstol skal være Linz.
 3. Vores vilkår og betingelser og hele retsforholdet mellem os og køberen er udelukkende underlagt østrigsk lov, med udelukkelse af østrigsk international privatretlige regler. Anvendelsen af FN’s Wiener Konvention af 11.04.1980 om aftaler om internationale køb af varer er udelukket.
 4. Det eneste relevante sprog for forretningstransaktioner (kontraktsprog) er tysk, hvilket også gælder for al dokumentation, beskrivelser, datablade osv. Hvis kommunikationen foregår på et andet sprog, bør det valgte sprog også være kontraktsproget, men det understreges, at det kun er den tyske ordlyd, der er afgørende i fortolkningsspørgsmål. Afvigelsen (med hensyn til kontraktsproget) gælder kun for denne køber og for den kontrakt, der er indgået på denne måde (dvs. at køberen ikke kan gøre krav på at indgå yderligere kontrakter på et andet sprog).