+43 7239 70377 office@wearmax.at

Allmänna villkor för försäljning, leverans och betalning av Wearmax GmbH
Status januari 2021

WEARMAX GMBH | Gewerbepark 30, A-4201 Gramastetten | Telefon: +43 (0)7239/70370 | Fax: +43 (0)7239/70370 77 | e-post: office@wearmax.at | Skattenummer: 226/5255 | UID-nummer: AT U67042434 | EORI-nummer: ATEOS1000044438 | Jurisdiktion: Linz

Bankuppgifter:
EUR bankuppgifter: Raiffeisenbank Gramastetten-Herzogsdorf | BLZ: 34135 | IBAN: AT77 3413 5000 0704 2153| BIC: RZOOAT2L135
Bankuppgifter i USD: Raiffeisenbank Gramastetten-Herzogsdorf | BLZ: 34135 | IBAN: AT24 3413 5001 0704 2153| BIC: RZOOAT2L135

Du kan ladda ner användarvillkoren som en PDF-fil (klicka här).

I. Validitet
 1. Våra följande villkor för försäljning, leverans och betalning (nedan kallade ”Allmänna villkor” eller ”AGB”) gäller för alla köpeavtal som vi som säljare av varor ingår med våra kunder för vilka denna verksamhet är en del av ett företags verksamhet (nedan kallad ”köpare” eller ”kund”). Vi utarbetar erbjudanden och tillhandahåller tjänster och leveranser uteslutande på grundval av dessa allmänna villkor. Detta gäller befintliga och framtida avtalsförhållanden, även om ingen uttrycklig hänvisning görs till dem. Våra allmänna villkor accepteras i alla fall av kunden när denne tar emot en leverans.
 2. Muntliga överenskommelser mellan de avtalsslutande parterna ska ersättas av ett skriftligt avtal. Muntliga tilläggsavtal, försäkringar om egenskaper och senare ändringar av avtalet gäller endast om de bekräftas skriftligen av oss.
 3. Kundens avvikande, motstridiga eller kompletterande allmänna villkor ska inte ingå i avtalet, även om vi känner till dem, om vi inte skriftligen godkänner deras giltighet. Den skriftliga formen ska uppfyllas genom att skicka ett fax eller ett e-postmeddelande.
II Varumärkesskydd

Köparen är medveten om att varumärkena ”PEMATEX”, ”WEARMAX”, ”K 10” och ”UNIGLACE” är skyddade enligt lag och att otillåten användning av dem är olaglig och kommer att beivras.

III Kontraktets erbjudande och innehåll

Våra erbjudanden kan ändras utan förvarning och är inte bindande, liksom tekniska erbjudanden. Beskrivningar eller andra detaljer i erbjudanden, broschyrer etc.
Offerter och kostnadsberäkningar skall endast utfärdas skriftligen. Om inget annat avtalats är offerter och kostnadsberäkningar betalningsskyldiga och utarbetas på grundval av kundens information utan någon garanti för fullständighet eller riktighet; muntliga kostnadsberäkningar har ingen betydelse. Vi kontrollerar inte kundens dokument, planer och skisser för att se om de överensstämmer med de naturliga dimensionerna eller förhållandena på plats. I den mån vi kan konstatera felaktigheter, fel och brister ska vi påpeka dem för kunden. Avvikelser
Kunden ska ansvara för eventuella avvikelser mellan den mätning som kunden har tillhandahållit och den naturliga mätningen, varvid kunden ska stå för eventuella extra kostnader som uppstår till följd av detta.
Vi förbehåller oss rätten att sälja varor som erbjuds kunden till tredje part under erbjudandets giltighetstid (förhandsförsäljning). Detta ska inte ge upphov till några krav från kundens sida.
4. Om uppgifter i skriftliga orderbekräftelser som utfärdats av oss avviker från katalogen, broschyren eller andra uppgifter, är uppgifterna i orderbekräftelsen bindande. Avtalets innehåll fastställs i vår skriftliga orderbekräftelse. I avsaknad av en skriftlig orderbekräftelse bestäms avtalets innehåll av det erbjudande som utarbetats av oss och accepterats av köparen.
5. En över- eller underleverans på +/- 5 % är vanligt i branschen. Alla krav från kunden mot oss som uppstår på grund av sådan över- eller underleverans är uteslutna. Över- eller underleveranser kommer att beaktas vid faktureringen.
Vi förbehåller oss våra äganderätter och industriella rättigheter till illustrationer, ritningar, beräkningar och andra dokument. De får inte göras tillgängliga för tredje part.

IV. Provmaterial
 1. Prover debiteras till självkostnadspris. Samlingar och prover som ställs till köparens förfogande på lån och utan kostnad förblir vår egendom.
 2. Provmaterialet är inte bindande när det gäller produktions- eller materialrelaterade avvikelser under tillverkningen.
V. Leveranser
 1. Leveranstider och leveransdatum är icke bindande. För att avtala om ett bindande leveransdatum krävs vår uttryckliga skriftliga bekräftelse (även via e-post). De överenskomna leveranstiderna ska börja löpa först när alla detaljer om genomförandet har klargjorts helt och hållet. avtalet förutsätter att köparen uppfyller sina avtalsförpliktelser. Leveranstiderna gäller under förutsättning att leveransen sker i rätt tid och enligt avtal. Om vi inte kan hålla angivna leveranstider ska köparen skriftligen fastställa en rimlig tidsfrist på minst tre veckor, som börjar löpa när vi har mottagit tidsfristen. Efter utgången av den rimliga tiden har köparen rätt att häva avtalet. Fram till dess att vi har mottagit det skriftliga meddelandet om återkallelse har vi rätt att leverera.
 2. Omfattningen av vår leveransskyldighet följer uteslutande av detta avtal. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i design, form och färg på grund av tekniska förbättringar eller förändringar i rättsläget samt produktions- eller materialrelaterade avvikelser från provmaterialet, förutsatt att ändringarna inte är väsentliga eller på annat sätt oskäliga för kunden.
 3. Fall av force majeure, t.ex. ihållande hinder för anskaffning av varor och material, försenade leveranser från leverantörer, driftsstörningar, personalbrist på grund av sjukdom, strejker, lockouter, upplopp, krig och myndighetsingripanden, ska befria oss från vår skyldighet att leverera och utföra tjänsterna under hela tiden. Detta ska även gälla om händelserna inträffade hos leverantören i tidigare led. Vid långvariga hinder – mer än 4 veckor – har båda avtalsparterna rätt att frånträda avtalet.
 4. Partiella leveranser är tillåtna.
 5. Om köparen inte accepterar avtalet har vi rätt att fakturera eller häva avtalet genom att fastställa en tidsfrist på 5 dagar och kräva skadestånd. Förvaring av varor som inte accepteras av köparen sker på köparens risk och bekostnad.
 6. Om leveranstider eller leveransdatum inte hålls av oss och det inte finns några fall av force majeure, är kunden skyldig att skriftligen ge oss en rimlig tidsfrist på minst 21 dagar. Efter att denna tidsfrist har löpt ut kan kunden frånträda avtalet. Detta gäller inte anpassade beställningar som innebär investeringar från vår sida. I detta fall är kunden skyldig att ersätta oss fullt ut för de uppkomna investeringskostnaderna.
 7. I händelse av en försening av mottagandet av den tillhandahållna leveransen ska kunden betala eventuella lagringskostnader eller överdriftsavgifter till oss. I sådana fall ska leveransen faktureras och betalas i enlighet med de överenskomna villkoren. Risken övergår till kunden när det meddelas att leveransberedskap/avsändning föreligger.
 8. Vi är inte skyldiga att leverera om kunden är i dröjsmål med betalningen av andra leveranser från oss.
VI. Rätt till kvarhållande

Vi har en retentionsrätt för ytterligare leveranser tills alla tidigare leveranser har betalats. Om vi efter avtalets ingående får kännedom om omständigheter som avsevärt försämrar köparens kreditvärdighet eller om det uppstår berättigade tvivel om köparens betalningsförmåga, har vi rätt att vägra att leverera eller att utföra leveransen endast efter förhandsbetalning eller ställande av säkerhet. Om köparen inte betalar eller ställer säkerheter har vi rätt att frånträda avtalet (§ 1052, punkt 2 i ABGB).

VII Försändelser

(1) Leveransen anses ha överlämnats till kunden när den överlämnats till transportföretaget eller annan person eller institution som utsetts att utföra transporten. Detta innebär också att risken överförs till kunden. Valet av fraktmetod och val av fraktväg är upp till oss.
2. Kunden ska se till att det finns en möjlighet till leverans även utan föregående uttryckligt meddelande om leveransdatum. Om han inte är villig att acceptera skall han vara i dröjsmål med att acceptera. Ytterligare kostnader som vi ådrar oss på grund av förseningar i leveransen som kunden ansvarar för ska kunden ersätta oss för.
3. fraktkostnaderna ska betalas av köparen, med undantag för erbjudanden inkl. Fraktkostnader. Fraktkostnaderna för specialbeställda varor (inga lagervaror) och för expressvaror ska betalas av köparen.
4. Transportförsäkring ska tecknas på skriftlig begäran av köparen och på köparens bekostnad. Eventuella transportskador ska omedelbart anmälas till transportören och till oss. Om leverans fritt hemvist har avtalats ska köparen omedelbart efter leveransen anmäla skador till transportören och informera oss om detta.
5. Vi står för kostnaderna för förpackning för transport till köparen. Kostnaderna för återlämnande av transportbehållare/låneförpackningar ska bäras av köparen.
6. Vi tar inte tillbaka engångsförpackningar. På begäran namnger vi en tredje part till köparen som återvinner förpackningarna i enlighet med förpackningsförordningen. De varor vi levererar levereras uteslutande i förpackningar som deltar i ARA-systemet (ARA-licens nr 10532).
7. Återanvändbara behållare som inte uttryckligen ingår i priset och fakturabeloppet ska endast tillhandahållas som lån för leveranser. De förblir vår oförytterliga egendom och förvaras på ett särskilt konto för köparen.
Av transportskäl levererar vi endast hela kartonger med 4 uppsättningar (vardera Top Coating och Ceramic). Observera att blandade leveranser inte är möjliga.

VIII Återlämnande av varorna

Varorna får endast returneras om vi uttryckligen har godkänt detta skriftligen och om varorna är i sin originalförpackning, varvid eventuella fraktkostnader ska bäras av kunden. Vi förbehåller oss rätten att vägra att returnera varor utan att ange skäl.

IX. Priser
 1. Våra priser är nettopriser utan mervärdesskatt. Dessutom debiterar vi moms enligt respektive lagstadgad skattesats. En leverans inom gemenskapen sker endast i affärssyfte till företagare med ett momsregistreringsnummer som är föremål för beskattning av förvärv.
 2. Våra priser grundar sig på de ekonomiska förhållanden som råder vid tidpunkten för avtalets ingående, i synnerhet våra självkostnader, inköpspriser, priser på råvaror och förnödenheter samt lönekostnader. Om inte fasta priser eller prisansvar på grund av leveransdatum uttryckligen har bekräftats, förbehåller vi oss rätten att justera priserna i enlighet med förändringar i växelkurser, skatteavgifter, tullar, frakt, ökningar av råvaror, tillverkningskostnader och löner som har inträffat eller införts mellan datumet för orderbekräftelsen och leveransdatumet.
X. Betalning
 1. Våra fordringar förfaller till betalning inom 10 dagar från fakturadatumet utan avdrag, individuella betalningsvillkor kräver ett skriftligt avtal. Ett avdrag för kontantrabatt är endast tillåtet (även vid kontant- eller kontantbetalningar) om gäldenären inte heller är i dröjsmål med andra betalningsförpliktelser gentemot oss inom kontantrabattperioden.
 2. Om köparen är i dröjsmål med sin betalningsskyldighet ska vi ta ut en ränta på 8 % över respektive basränta. Dessutom ska alla påminnelse- eller inkassoavgifter och andra avgifter som uppkommer i samband med den utestående skulden betalas med samma belopp som huvudskulden. Om vi själva tar över påminnelseförfarandet, debiteras en påminnelseavgift på 15,00 euro per påminnelsefas. Rätten att kräva ytterligare skadestånd förbehålls.
 3. Köparens kvittning är endast tillåten med obestridda eller lagligt fastställda fordringar.
 4. Kunden har endast rätt att utöva en retentionsrätt i den mån hans motkrav grundar sig på samma avtalsförhållande. Om kunden utövar sin retentionsrätt på grund av påstådda fel ska detta begränsas till kostnaderna för att avhjälpa felet.
 5. Om kunden utan motivering drar sig ur avtalet är han ändå skyldig att betala den överenskomna ersättningen i enlighet med § 1168 ABGB. Alternativt har vi rätt att kräva ett skadestånd av kunden på 30 % av bruttoförsäljningspriset. Vi förbehåller oss rätten att kräva högre skadestånd mot motsvarande bevis.
 6. Vid specialbeställningar är det uttryckligen inte möjligt att återkalla en beställning. I detta fall ska kunden i alla fall betala hela det överenskomna priset.
XI. Meddelande om brister
 1. Köparen ska inspektera varorna omedelbart efter leveransen. Om det visar sig att det föreligger kvalitets- eller äganderättsfel, att varorna inte har en garanterad kvalitet, att de har levererats för mycket, för lite eller felaktigt, ska köparen skriftligen underrätta oss om detta utan dröjsmål, senast inom 14 dagar efter mottagandet av varorna.
 2. Köparen av färdiga preparat (rengöringsmedel, lacker etc.) måste kontrollera – vid behov genom provbehandling – om de levererade varorna är lämpliga för den avsedda användningen. Detta gäller i synnerhet om köparen lägger till förtunnare, härdare eller andra komponenter som inte köpts av oss.
 3. Om brister eller andra klagomål inte görs gällande inom de tidsfrister som anges i ovanstående punkter, ska alla krav på garanti, skadestånd och fel mot oss uteslutas och de levererade varorna ska anses vara godkända.
 4. Efter att varorna har skurits till eller på annat sätt börjat bearbetas är reklamationer om uppenbara fel uteslutna.

5. Inlämnande av ett felanmälan befriar inte köparen från sin betalningsskyldighet.

XII. Garanti
 1. De levererade varorna är felaktiga om de inte överensstämmer med avtalsavtalet. Produktionsrelaterade svängningar i kvantitet och kvalitet hos enskilda partier, tekniskt oundvikliga avvikelser i kvalitet, färg, mått, (specifik) vikt, finish, design och luggförvrängningar (skuggning i mattor) utgör inte en defekt, inte heller produktions- eller materialrelaterade avvikelser från provmaterialet. Alla prover som används av oss är endast illustrativa färgprover. De exempel som används utgör inte ett bindande erbjudande eller exempel på korn eller strukturering. Kunden har därför inte rätt till ett visst mönster eller en viss struktur. Allt motsatt ska uttryckligen överenskommas skriftligen.
 2. Om varorna är defekta ska vi efter eget gottfinnande avhjälpa felet genom förbättring eller ersättningsleverans inom preskriptionstiden (punkt XIV.) om reklamation görs i tid (punkt XI.). En omvänd bevisbörda enligt § 924 ABGB på vår bekostnad är utesluten. Kunden måste bevisa att felet fanns vid tidpunkten för riskövergången, att felet upptäcktes och att anmälan om felet gjordes i rätt tid.
 3. Vi är inte skyldiga att förbättra eller ersätta varorna om detta skulle medföra oproportionerliga kostnader. Kostnaderna är oproportionerliga om de överstiger 25 % av leveransobjektets inköpspris.
 4. Köparen kan endast kräva prisavdrag (minskning av köpeskillingen) eller hävning (annullering av avtalet) om det befintliga felet inte har kunnat avhjälpas av oss trots två förbättringar eller en ersättningsleverans, om vi vägrar förbättringen eller ersättningsleveransen på grund av oproportionerligt höga kostnader, om vi utan grund vägrar att göra en nödvändig förbättring eller försenar den otillbörligt eller om det är oskäligt att köparen inte rimligen kan förväntas acceptera en förbättring. Omvandling är utesluten vid mindre fel.
 5. Köparen måste ge oss den tid och möjlighet som krävs för att genomföra förbättrings- eller ersättningsleveransen efter samråd med honom.
 6. Om varorna senare transporteras till en annan plats än kundens kontor och kostnaderna, särskilt transport-, rese-, arbets- och materialkostnader för förbättrings- eller ersättningsleveransen ökar till följd av detta, ska köparen ersätta dessa ökade kostnader till oss.
 7. När det gäller produkter från tredje part är vår garanti begränsad till överlåtelse av de fordringar vi har mot leverantören av produkten från tredje part. Om köparen inte kan hävda sina garantirättigheter gentemot leverantören av tredjepartsprodukten ska vi ge en garanti inom ramen för våra villkor.
 8. Köparens regresskrav mot oss är uteslutna. Kompensation för köparens eventuella regresskrav har beaktats i prissättningen. Ersättningen för de fall där garantin är låg görs genom ett schablonavdrag.
 9. I händelse av felaktig lagring eller användning utesluts alla krav från köparen (oavsett typ).
 10. I princip är det endast vår produktbeskrivning som ska anses vara godkänd när det gäller varornas kvalitet. Offentliga rekommendationer eller reklam utgör inte en avtalsenlig beskrivning av varornas kvalitet. Kunden får inga garantier i juridisk mening från oss.
 11. Våra tekniska råd om tillämpning ges efter bästa kunskap och i enlighet med den senaste tekniken. Om våra produkter används med noggrann uppmärksamhet på bruksanvisningarna och på det förfarande som vi föreslår för de material som produkterna är avsedda för, kommer inga skador att uppstå. Användningen av våra produkter ligger dock utanför vår kontroll, är kundens eget ansvar och befriar inte kunden från att själv undersöka om de produkter som levereras av oss är lämpliga för de avsedda processerna och ändamålen. Våra råd är därför inte bindande och kan inte användas som grund för ansvar gentemot oss – inte heller när det gäller tredje parts eventuella äganderätt. Relevanta rekommendationer, riktlinjer och standarder samt erkända tekniska regler måste följas.
XIII Ansvar
 1. Ansvar för lätt vårdslöshet är uteslutet för skador av alla slag. Detta gäller särskilt skador som köparen drabbas av till följd av avtalsstridig eller försenad leverans, inklusive följdskador, eller till följd av uteblivna eller felaktiga råd (drifts- och skötselanvisningar etc.) om varorna.
 2. Ansvarsbegränsningen gäller inte för krav enligt produktansvarslagen och för personskador, i den mån ansvaret inte kan uteslutas eller begränsas.
 3. Det är köparen som har bevisbördan för att grov vårdslöshet eller uppsåt föreligger.
 4. Skadeståndsanspråk är begränsade till ordervärdet (exklusive moms). Ersättning för förlorad vinst eller andra ekonomiska förluster för kunden är utesluten.

SÄRSKILDA ANMÄRKNINGAR: Se till att följa vårt aktuella säkerhetsdatablad. Rengör verktygen med vatten. Observera utskriften av partiet. Använd endast produkter med samma satstryck. Den härdade golvförseglingen är huvudsakligen resistent mot kemikalier. Färgämnen som hårfärgningsmedel, färgade desinfektionsmedel eller produkter som innehåller mjukgörare, t.ex. fordonsdäck, stolsrullar och mattkuddar, kan orsaka irreparabla missfärgningar av golvförseglingen. Det kan inte heller ges någon garanti för eventuella interaktioner mellan beläggningarna som kan uppstå på grund av migration av beståndsdelar från golvbeläggningen eller föroreningar som inte har avlägsnats från de ytor som ska förseglas och eventuella skador som uppstår (delaminering eller missfärgning av golvförseglingsmedlet). WEARMAX rekommendationer för förberedelse av underlaget samt rengöring och underhåll av WEARMAX-förseglade ytor måste följas strikt.

 

VIKTIGT: Alla förbrukningsmängder som anges i våra datablad kan variera på grund av substratets olika absorptionsförmåga. Våra tekniska tillämpningsrekommendationer, som vi ger efter bästa förmåga på grundval av vår erfarenhet i laboratoriet och i praktiken, är icke-bindande och skapar inte ett avtalsrättsligt förhållande eller några ytterligare skyldigheter som följer av köpeavtalet. Vi rekommenderar att du på eget ansvar testar våra produkter för att se om de lämpar sig för den avsedda användningen. I tveksamma fall bör man kontrollera lämpligheten och konsumtionsmängderna genom att lägga ut en provyta.

Våra tekniska råd om tillämpning ges efter bästa kunskap och i enlighet med den senaste tekniken. Om våra produkter används med noggrann uppmärksamhet på bruksanvisningarna och på det förfarande som vi föreslår för de material som produkterna är avsedda för, kommer inga skador att uppstå. Användningen av våra produkter ligger dock utanför vår kontroll, är kundernas eget ansvar och befriar inte kunderna från att själva testa de produkter som vi levererar för att se om de lämpar sig för de avsedda processerna och ändamålen. Våra råd är därför inte bindande och kan inte användas som grund för ansvar gentemot oss – inte heller när det gäller tredje parts eventuella äganderätt. Relevanta rekommendationer, riktlinjer och standarder samt erkända tekniska regler måste följas.

XIV Begränsning
 1. Kundens garantianspråk preskriberas sex månader efter överlämnandet.
 2. Skadeståndskrav måste göras gällande inom sex månader efter det att den skadelidande har fått kännedom om skadan, men senast inom tre år efter den händelse som ger upphov till kravet.
XVI Webbutik
 1. De levererade varorna förblir vår egendom tills alla fordringar i samband med köpobjektet är helt betalda. Om vi har ingått ansvarsförbindelser i köparens intresse, förblir alla leveranser vår egendom tills vi är helt befriade från sådana förpliktelser. Detta ska också gälla om betalningarna gjordes för särskilt angivna fordringar. Införandet av enskilda fordringar i en löpande räkning samt upprättande av ett saldo och dess erkännande ska inte påverka äganderätten.
 2. Om de varor som omfattas av äganderättsförbehållet bearbetas av köparen eller kombineras eller blandas med andra varor, blir vi ensam- eller delägare i enlighet med de lagstadgade bestämmelserna. Om köparen blir ensam- eller delägare enligt lag är han skyldig att på begäran överföra sin deläganderätt till oss genom att överlämna föremålet till oss (överföring av äganderätten som säkerhet).
 3. Köparen har rätt att sälja varor som omfattas av äganderättsförbehållet i den normala affärsverksamheten om han redan nu överlåter de fordringar som uppstår för honom vid vidareförsäljning av sådana varor med alla tillhörande rättigheter till oss (förhandsöverlåtelse). Vi accepterar detta uppdrag. Köparen och återförsäljaren förbinder sig att omedelbart anteckna överlåtelsen i sina affärsböcker och i förteckningen över öppna poster när en fordran uppstår vid återförsäljning av varor som omfattas av äganderättsförbehållet, varifrån det framgår vilken fordran som har överlåtits till oss och när. Köparen och återförsäljaren förbinder sig dessutom att på begäran lämna ut alla utestående fordringar som härrör från försäljningen av varor som omfattas av äganderättsförbehåll samt de tillhörande gäldenärerna till oss och att tillåta oss att granska affärsböckerna för att kontrollera bokföringen. Vi bemyndigar köparen och återförsäljaren, med förbehåll för återkallelse, att driva in de fordringar som överlåtits till oss. Detta tillstånd till inkasso ska automatiskt upphöra att gälla om ett konkursförfarande inleds mot köparens tillgångar eller om köparens ekonomiska situation försämras.
 4. Om varor som omfattas av äganderättsförbehållet blir en beroende del av en fastighet, ska köparen överlåta den fordran som uppstår på grund av detta till oss med ett belopp som motsvarar fakturavärdet på de varor som omfattas av äganderättsförbehållet. Vi accepterar detta uppdrag.
 5. Vid avtalsbrott från köparens sida, i synnerhet vid betalningsinställelse, har vi rätt att återta leveransobjektet efter en påminnelse och en tidsfrist. Att vi hävdar äganderättsförbehållet och leveransobjektet ska inte betraktas som ett återkallande av avtalet.
 6. Köparen ska omedelbart informera oss om eventuella tvångsåtgärder från tredje part mot leveransobjektet som omfattas av äganderätten eller mot de fordringar som överlåtits till oss och överlämna de handlingar som behövs för invändningen.
 7. Leveransobjektet som omfattas av äganderättsförbehåll ska på köparens bekostnad försäkras av köparen, särskilt mot brand och stöld. Alla anspråk mot respektive försäkringsgivare ska överlåtas till oss när det gäller de föremål som omfattas av äganderättsförbehållet. Vi accepterar härmed detta uppdrag.
XVII Uppgiftsskydd

Vi har rätt att i enlighet med bestämmelserna i dataskyddslagen lagra, behandla och överföra uppgifter om varorna och betalningstransaktioner med kunden, i den mån detta är nödvändigt för det vanliga stödet och/eller för att beställningen ska kunna utföras korrekt. Köparen ger uttryckligen sitt samtycke till detta. Integritetspolicyn finns på följande adress
https://wearmax-coating.at/datenschutzerklaerung/
.

XVII Plats för utförande/juridisk behörighet/tillämplig lag
 1. För alla anspråk som uppstår i samband med avtalsförhållandet är vårt säte den plats där vi utfört våra tjänster.
 2. För alla nuvarande och framtida krav som uppstår i samband med affärsförhållandet har man kommit överens om att Linz ska vara behörig domstol.
 3. Våra villkor och hela det rättsliga förhållandet mellan oss och köparen ska uteslutande regleras av österrikisk lag, med uteslutande av reglerna i österrikisk internationell privaträtt. Tillämpningen av FN:s Wienkonvention om avtal om internationella köp av varor av den 11 april 1980 är utesluten.
 4. Det enda relevanta språket för affärstransaktioner (avtalsspråk) är tyska, vilket även gäller all dokumentation, beskrivningar, datablad osv. Om kommunikationen sker på ett annat språk bör det valda språket också vara avtalsspråket, men det påpekas att i tolkningsfrågor är endast den tyska ordalydelsen avgörande. Avvikelsen (avseende avtalsspråket) gäller endast denna köpare och det avtal som ingåtts på detta sätt (dvs. köparen kan inte göra anspråk på att ingå ytterligare avtal på ett annat språk).