+43 7239 70377 office@wearmax.at

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Wearmax GmbH
Status januari 2021

WEARMAX GMBH | Gewerbepark 30, A-4201 Gramastetten | Telefoon: +43 (0)7239/70370 | Fax: +43 (0)7239/70370 77 | e-mail: office@wearmax.at | Belastingnr.: 226/5255 | UID nr.: AT U67042434 | EORI nr.: ATEOS1000044438 | Bevoegde rechtbank: Linz

Bankgegevens:
Bankgegevens EUR: Raiffeisenbank Gramastetten-Herzogsdorf | BLZ: 34135 | IBAN: AT77 3413 5000 0704 2153| BIC: RZOOAT2L135
Bankgegevens USD: Raiffeisenbank Gramastetten-Herzogsdorf | BLZ: 34135 | IBAN: AT24 3413 5001 0704 2153| BIC: RZOOAT2L135

U kunt de AV hier downloaden als PDF (klik hier).

I. Geldigheid
 1. Onze volgende verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden (hierna “Algemene Voorwaarden” of “AV” genoemd) zijn van toepassing op alle koopovereenkomsten die wij als verkoper van goederen sluiten met onze klanten voor wie dit bedrijf deel uitmaakt van de exploitatie van een onderneming (hierna “Koper” of “Klant” genoemd). Wij stellen aanbiedingen op en leveren diensten en leveringen uitsluitend op basis van deze AV. Dit geldt voor bestaande en toekomstige contractuele relaties, ook als daar niet uitdrukkelijk naar wordt verwezen. In elk geval worden onze AV door de klant aanvaard bij de aanvaarding van een levering.
 2. Mondelinge afspraken tussen de overeenkomstsluitende partijen worden vervangen door de schriftelijke overeenkomst. Mondelinge nevenafspraken, toezeggingen van eigenschappen en latere wijzigingen van het contract gelden alleen als ze door ons schriftelijk worden bevestigd.
 3. Afwijkende, tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden van de klant maken geen deel uit van het contract, ook al zijn wij ervan op de hoogte, tenzij wij schriftelijk instemmen met de geldigheid ervan. Het schriftelijke formulier wordt in acht genomen door middel van een fax of een e-mail.
II Handelsmerkbescherming

De Koper erkent dat de handelsmerken “PEMATEX”, “WEARMAX”, “K 10” en “UNIGLACE” wettelijk beschermd zijn en dat ongeoorloofd gebruik ervan onwettig is en zal worden vervolgd.

III Aanbod en inhoud van de overeenkomst

Onze aanbiedingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en zijn niet bindend, net als de technische aanbiedingen. Beschrijvingen of andere details in offertes, brochures, enz.
Offertes en kostenramingen worden uitsluitend schriftelijk uitgebracht. Tenzij anders overeengekomen zijn offertes en kostenramingen vrijblijvend en worden zij opgesteld op basis van de informatie van de klant, zonder garantie voor volledigheid of juistheid; mondelinge kostenramingen hebben geen betekenis. Wij controleren geen documenten, plannen en schetsen van de klant op hun overeenstemming met de natuurlijke afmetingen of de omstandigheden ter plaatse. Voor zover ons onjuistheden, fouten en gebreken herkenbaar zijn, zullen wij de klant daarop wijzen. Afwijkingen
De klant is verantwoordelijk voor eventuele afwijkingen tussen de door de klant verstrekte meting en de natuurlijke meting, waarbij de klant alle daaruit voortvloeiende extra kosten draagt.
Wij behouden ons het recht voor de aan de klant aangeboden goederen tijdens de geldigheidsduur van het aanbod aan derden te verkopen (voorverkoop). Dit geeft geen aanleiding tot enige aanspraak van de klant.
4. indien gegevens in door ons afgegeven schriftelijke orderbevestigingen afwijken van de catalogus, brochure of andere gegevens, zijn die in de orderbevestiging bindend. De inhoud van het contract wordt bepaald door onze schriftelijke orderbevestiging. Bij gebreke van een schriftelijke orderbevestiging wordt de inhoud van de overeenkomst bepaald door de door ons opgestelde en door de koper aanvaarde offerte.
5. een over- of onderschrijding van +/- 5 % is in de sector gebruikelijk. Alle vorderingen van de klant tegen ons die voortvloeien uit een dergelijke over- of onderlevering zijn uitgesloten. Met meer- of minderleveringen zal dienovereenkomstig rekening worden gehouden bij de facturering.
Wij behouden ons de eigendomsrechten en industriële eigendomsrechten voor op illustraties, tekeningen, berekeningen en andere documenten. Zij mogen niet toegankelijk worden gemaakt voor derden.

IV. Monster materiaal
 1. Monsters worden tegen kostprijs in rekening gebracht. Verzamelingen en monsters die de koper in bruikleen en gratis ter beschikking worden gesteld, blijven ons eigendom.
 2. Monstermateriaal is niet bindend ten aanzien van productiegerelateerde of materiaalgerelateerde afwijkingen tijdens de fabricage.
V. Leveringen
 1. Leveringstermijnen en leveringsdata zijn niet bindend. Het overeenkomen van een bindende leveringsdatum vereist onze uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging (ook per e-mail). Overeengekomen leveringstermijnen beginnen pas te lopen nadat alle details van de uitvoering volledig zijn opgehelderd. overeenkomst veronderstelt de nakoming van de contractuele verplichtingen door de koper. De leveringstermijnen gelden onder voorbehoud van tijdige en contractuele zelflevering. Indien wij bepaalde leveringstermijnen niet nakomen, moet de koper schriftelijk een redelijke respijttermijn van ten minste 3 weken stellen, die ingaat bij ontvangst van de termijn door ons. Na het verstrijken van de redelijke termijn heeft de koper het recht zich uit de overeenkomst terug te trekken. Tot de ontvangst van de schriftelijke kennisgeving van herroeping zijn wij gerechtigd te leveren.
 2. De omvang van onze leveringsplicht vloeit uitsluitend voort uit deze overeenkomst. Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen in ontwerp, vorm en kleur op grond van technologische verbeteringen of wijzigingen in de juridische situatie, alsmede productie- of materiaalgerelateerde afwijkingen van het voorbeeldmateriaal, voor zover de wijzigingen niet substantieel of anderszins onredelijk zijn voor de klant.
 3. Gevallen van overmacht, zoals aanhoudende belemmeringen bij de aanschaf van goederen en materialen, vertraging in de levering door leveranciers, bedrijfsstoringen, personeelstekort door ziekte, stakingen, uitsluitingen, oproer, oorlog en overheidsingrijpen, ontslaan ons voor de duur van onze verplichting tot levering en uitvoering. Dit geldt ook indien de gebeurtenissen bij de toeleverancier hebben plaatsgevonden. In geval van langdurige belemmeringen – van meer dan 4 weken – hebben beide partijen het recht zich uit het contract terug te trekken.
 4. Gedeeltelijke leveringen zijn toegestaan.
 5. In geval van niet-aanvaarding door de koper hebben wij het recht om te factureren of van de overeenkomst af te zien door het stellen van een termijn van 5 dagen en schadevergoeding te eisen. De opslag van niet door de koper aanvaarde goederen geschiedt voor rekening en risico van de koper.
 6. Indien leveringstermijnen of leveringsdata door ons niet worden nagekomen en er geen sprake is van overmacht, is de klant verplicht ons schriftelijk een redelijke respijttermijn van ten minste 21 dagen te stellen. Na afloop van deze termijn kan de klant het contract opzeggen. Dit geldt niet voor bestellingen op maat die een investering van onze kant inhouden. In dat geval is de klant verplicht ons de gemaakte investeringskosten volledig te vergoeden.
 7. In geval van vertraging bij de inontvangstneming van de verstrekte levering is de klant gehouden eventuele opslagkosten of liggeld aan ons te betalen. In dat geval wordt de levering gefactureerd en betaald volgens de overeengekomen voorwaarden. Het risico gaat over op de klant bij kennisgeving van gereedheid voor levering/verzending.
 8. Wij zijn niet verplicht te leveren indien de klant in gebreke blijft met de betaling van andere leveringen van ons.
VI. recht van retentie

Wij hebben een retentierecht op verdere leveringen totdat alle voorgaande leveringen zijn betaald. Indien ons na het sluiten van het contract omstandigheden ter kennis komen die de kredietwaardigheid van de koper aanzienlijk verminderen, of indien gerechtvaardigde twijfels rijzen omtrent de solvabiliteit van de koper, hebben wij het recht de levering te weigeren of slechts uit te voeren na voorafgaande betaling of zekerheidstelling. Indien de koper niet betaalt of geen zekerheden stelt, hebben wij het recht ons uit de overeenkomst terug te trekken (§1052 zin 2 ABGB).

VII Verzending

(1) De levering wordt geacht aan de klant te zijn overhandigd wanneer zij wordt overhandigd aan de vervoersonderneming of een andere persoon of instelling die is aangewezen om de overbrenging uit te voeren. Hierdoor wordt ook het risico overgedragen aan de klant. De keuze van de verzendmethode en de keuze van de verzendroute worden aan ons overgelaten.
2. de klant moet ervoor zorgen dat de levering ook zonder voorafgaande uitdrukkelijke kennisgeving van de leveringsdatum mogelijk is. Bij gebrek aan bereidheid tot aanvaarding is hij in gebreke gebleven. Extra kosten die voor ons ontstaan door vertragingen in de levering waarvoor de klant verantwoordelijk is, worden door de klant aan ons vergoed.
3. de verzendkosten zijn voor rekening van de koper, met uitzondering van aanbiedingen incl. Vrachtkosten. De verzendkosten voor speciale bestelgoederen (geen voorraadgoederen) en voor expresgoederen zijn voor rekening van de koper.
4. Op schriftelijk verzoek van de koper en op kosten van de koper wordt een transportverzekering afgesloten. Eventuele transportschade moet onmiddellijk aan de vervoerder en aan ons worden gemeld. Indien levering franco huis is overeengekomen, dient de koper de vervoerder onmiddellijk na aflevering op de hoogte te stellen van het bestaan van schade en ons daarvan op de hoogte te stellen.
5. wij dragen de kosten van de verpakking voor het vervoer naar de koper. De kosten van een eventuele terugzending van transportcontainers/leenemballage zijn voor rekening van de koper.
6. wij nemen geen wegwerpverpakkingen terug. Op verzoek zullen wij de koper een derde partij noemen die de verpakking zal recyclen overeenkomstig de verpakkingsverordening. De door ons geleverde goederen worden uitsluitend geleverd in verpakkingen die deelnemen aan het ARA-systeem (ARA-licentie nr. 10532).
7. containers voor meermalig gebruik die niet uitdrukkelijk in de prijs en het factuurbedrag zijn opgenomen, worden alleen in bruikleen verstrekt voor leveringen. Ze blijven ons onvervreemdbaar eigendom en worden bewaard op een speciale emballage rekening van de koper.
Om transportredenen leveren wij alleen hele dozen van 4 sets (elk Top Coating & Ceramic). Gemengde leveringen zijn niet mogelijk.

VIII Terugzending van de goederen

De goederen kunnen slechts worden teruggezonden indien wij daarmee uitdrukkelijk schriftelijk hebben ingestemd en de goederen zich in de originele verpakking bevinden, waarbij eventuele vrachtkosten voor rekening van de klant zijn. Wij behouden ons het recht voor de terugzending van goederen zonder opgave van redenen te weigeren.

IX. Prijzen
 1. Onze prijzen zijn nettoprijzen zonder BTW. Bovendien brengen wij BTW in rekening tegen het respectieve wettelijke tarief. Een intracommunautaire levering wordt alleen zakelijk verricht aan ondernemers met een btw-nummer die belastingplichtig zijn voor de inkoop.
 2. Onze prijzen zijn gebaseerd op de economische voorwaarden die bestaan op het moment van het sluiten van het contract, met name onze hoofdkosten, de inkoopprijzen, de prijzen voor grondstoffen en benodigdheden en de loon- en salariskosten. Tenzij vaste prijzen of prijsverplichtingen in verband met leveringstermijnen uitdrukkelijk zijn bevestigd, behouden wij ons het recht voor de prijzen dienovereenkomstig aan te passen aan wijzigingen in wisselkoersen, fiscale heffingen, douanerechten, vracht, verhogingen van grondstoffen, fabricagekosten en lonen die zijn opgetreden of ingevoerd tussen de datum van de orderbevestiging en de datum van levering.
X. Betaling
 1. Onze vorderingen zijn betaalbaar binnen 10 dagen na factuurdatum zonder aftrek; individuele betalingsvoorwaarden vereisen een schriftelijke overeenkomst. Een aftrek van contant geld is alleen toegestaan (ook bij contante of contante betalingen) als de debiteur ook niet in gebreke blijft met andere betalingsverplichtingen jegens ons binnen de periode van de contante korting.
 2. Indien de koper met zijn betalingsverplichting in gebreke blijft, berekenen wij rente ter hoogte van 8% boven de desbetreffende basisrentevoet. Voorts moeten alle aanmanings- of invorderingskosten en bijkomende kosten in verband met de uitstaande schuld worden betaald voor hetzelfde bedrag als de hoofdschuld. Indien wij het aanmaningsproces zelf overnemen, wordt een aanmaningsvergoeding van EUR 15,00 per aanmaningsfase in rekening gebracht. Het recht om verdere schadevergoeding te eisen wordt voorbehouden.
 3. Verrekening door de koper is alleen toegestaan bij onbetwiste of rechtsgeldig vastgestelde vorderingen.
 4. De klant kan slechts een retentierecht uitoefenen voor zover zijn tegenvordering op dezelfde contractuele relatie berust. Voor zover de klant zijn retentierecht uitoefent op grond van beweerde gebreken, is dit in hoogte beperkt tot de kosten van het verhelpen van het gebrek.
 5. Indien de klant zich zonder rechtvaardiging uit het contract terugtrekt, is hij niettemin verplicht tot betaling van de overeengekomen vergoeding overeenkomstig § 1168 ABGB. Als alternatief hebben wij het recht om van de klant een vaste schadevergoeding ter hoogte van 30 % van de bruto verkoopprijs te eisen. Wij behouden ons het recht voor een hogere schadevergoeding te eisen tegen overeenkomstige bewijzen.
 6. Bij speciale bestellingen op maat is herroeping uitdrukkelijk niet mogelijk. In dat geval betaalt de klant in ieder geval de volledige overeengekomen prijs.
XI. Kennisgeving van gebreken
 1. De koper zal de goederen onmiddellijk na de levering controleren. Indien gebreken van kwaliteit of titel, het ontbreken van een gegarandeerde kwaliteit van de goederen, overmatige, onvoldoende of onjuiste leveringen blijken, dient de koper ons hiervan onverwijld, uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen, schriftelijk in kennis te stellen.
 2. De koper van afgewerkte preparaten (reinigingsmiddelen, vernissen, enz.) moet – zo nodig door proefverwerking – nagaan of de geleverde goederen geschikt zijn voor het beoogde gebruik. Dit geldt in het bijzonder wanneer door de koper verdunningsmiddelen, verharders of andere bestanddelen worden toegevoegd die niet bij ons zijn gekocht.
 3. Indien gebreken of andere klachten niet binnen de in de voorgaande leden gestelde termijnen worden gereclameerd, is elke aanspraak op garantie, schadevergoeding en dwaling jegens ons uitgesloten en worden de geleverde goederen geacht te zijn goedgekeurd.
 4. Nadat de goederen op maat zijn gesneden of anderszins in bewerking zijn genomen, zijn klachten over duidelijke gebreken uitgesloten.

5. de indiening van een kennisgeving van gebreken ontslaat de koper niet van zijn betalingsverplichting.

XII. Garantie
 1. De geleverde goederen zijn gebrekkig indien zij niet aan de overeenkomst beantwoorden. Productiegerelateerde schommelingen in hoeveelheid en kwaliteit van afzonderlijke partijen, technisch onvermijdelijke afwijkingen in kwaliteit, kleur, afmetingen, (soort)gewicht, afwerking, dessin en poolvervormingen (shading in tapijtvervaging) vormen geen gebrek, evenmin als productie- of materiaalgerelateerde afwijkingen van het monstermateriaal. Alle door ons gebruikte monsters zijn slechts illustratieve kleurstalen. De gebruikte monsters vormen geen bindende offerte of monsters voor korrel of structuur. De klant heeft dus geen recht op een bepaald patroon of een bepaalde structuur. Het tegendeel moet uitdrukkelijk schriftelijk worden overeengekomen.
 2. Indien de goederen gebrekkig zijn, verhelpen wij naar onze keuze het gebrek door verbetering of vervangende levering binnen de verjaringstermijn (punt XIV.) indien tijdig wordt gereclameerd (punt XI.). De omkering van de bewijslast overeenkomstig § 924 ABGB ten laste van ons is uitgesloten. Het bestaan van het gebrek op het tijdstip van risico-overgang, het tijdstip van ontdekking van het gebrek en de tijdigheid van de kennisgeving van het gebrek moeten door de klant worden bewezen.
 3. Wij zijn niet verplicht de goederen te verbeteren of te vervangen indien dit onevenredige kosten met zich mee zou brengen. De kosten zijn onevenredig indien zij meer bedragen dan 25% van de aankoopprijs van het leveringsvoorwerp.
 4. De koper kan slechts prijsvermindering (vermindering van de koopprijs) of ontbinding (ontbinding van de overeenkomst) eisen, indien het bestaande gebrek ondanks twee verbeteringen of een vervangende levering door ons niet kon worden verholpen, indien wij de verbetering of de vervangende levering wegens onevenredige kosten weigeren, indien wij een noodzakelijke verbetering ten onrechte weigeren of onnodig vertragen of indien van de koper redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat hij een verbetering aanvaardt. Conversie is uitgesloten in geval van kleine gebreken.
 5. De koper moet ons de nodige tijd en gelegenheid geven om de verbetering of vervangende levering na overleg met hem uit te voeren.
 6. Indien de goederen vervolgens naar een andere plaats dan de vestiging van de klant worden vervoerd en de kosten, met name transport-, reis-, arbeids- en materiaalkosten voor de verbetering of vervangende levering daardoor hoger worden, moeten deze hogere kosten door de koper aan ons worden vergoed.
 7. In het geval van producten van derden is onze garantie beperkt tot de overdracht van de vorderingen die wij hebben op de leverancier van het product van derden. Indien de koper zijn garantierechten niet kan doen gelden tegenover de leverancier van het product van derden, verlenen wij garantie in het kader van onze voorwaarden.
 8. Regresvorderingen van de koper tegen ons zijn uitgesloten. Bij de prijsstelling is dienovereenkomstig rekening gehouden met de compensatie voor eventuele regresvorderingen van de koper. De compensatie voor de gevallen van geringe garantie geschiedt door een forfaitaire inhouding.
 9. Bij onjuiste opslag of gebruik zijn alle aanspraken van de koper (van welke aard dan ook) uitgesloten.
 10. In principe geldt alleen onze productomschrijving als akkoord voor de kwaliteit van de goederen. Openbare aanbevelingen of reclame vormen geen contractuele beschrijving van de kwaliteit van de goederen. De klant krijgt van ons geen garanties in juridische zin.
 11. Onze technische toepassingsadviezen worden naar beste weten en volgens de laatste stand van de techniek gegeven. Als onze producten worden gebruikt met zorgvuldige aandacht voor de gegeven gebruiksaanwijzingen en de door ons voorgestelde procedure op de materialen waarvoor deze producten bestemd zijn, zal er dus geen schade ontstaan. Het gebruik van onze producten valt echter buiten onze controle, is de eigen verantwoordelijkheid van de klant en ontslaat de klant niet van zijn eigen onderzoek naar de geschiktheid van de door ons geleverde producten voor de beoogde processen en doeleinden. Ons advies is derhalve niet bindend en kan niet worden ingeroepen als basis voor aansprakelijkheid jegens ons – ook met betrekking tot eventuele eigendomsrechten van derden. De desbetreffende aanbevelingen, richtsnoeren en normen, alsmede de erkende regels van de techniek moeten in acht worden genomen.
XIII Aansprakelijkheid
 1. Aansprakelijkheid voor lichte nalatigheid is uitgesloten voor schade van welke aard dan ook. Dit geldt met name voor schade die de koper lijdt als gevolg van een levering in strijd met de overeenkomst of een te late levering, met inbegrip van gevolgschade, of als gevolg van verzuimde of onjuiste adviezen (gebruiks- en onderhoudsaanwijzingen enz.) over de goederen.
 2. De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor vorderingen op grond van de Wet Productaansprakelijkheid en voor letselschade, voor zover aansprakelijkheid niet kan worden uitgesloten of beperkt.
 3. De bewijslast voor het bestaan van grove nalatigheid of opzet ligt bij de koper.
 4. Schadeclaims zijn beperkt tot het bedrag van de waarde van de bestelling (excl. BTW). Schadevergoeding voor gederfde winst of andere financiële verliezen van de klant zijn uitgesloten.

BIJZONDERE OPMERKINGEN: Neem ons huidige veiligheidsinformatieblad in acht. Maak het gereedschap schoon met water. Let op de batch print. Gebruik alleen producten met dezelfde partijdruk. De uitgeharde vloerkit is overwegend bestand tegen chemicaliën. Kleurstoffen zoals haarverf, geverfde ontsmettingsmiddelen of producten die weekmakers bevatten, zoals autobanden, stoelwielen en tapijtkussens, kunnen onherstelbare verkleuring van de vloerverzegeling veroorzaken. Evenmin kan garantie worden gegeven voor eventuele interacties van de coatings die kunnen optreden, veroorzaakt door migratie van ingrediënten uit de vloerbedekking of onzuiverheden die niet zijn verwijderd van de te verzegelen oppervlakken en daaruit voortvloeiende schade (delaminatie of verkleuring van de vloerverzegeling). De aanbevelingen van WEARMAX voor de voorbereiding van de ondergrond en de reiniging en het onderhoud van met WEARMAX afgedichte oppervlakken moeten strikt in acht worden genomen.

 

BELANGRIJKE OPMERKING: Alle in onze gegevensbladen vermelde verbruikshoeveelheden kunnen variëren door het verschillende absorptievermogen van de ondergrond. Onze technische toepassingsadviezen, die wij naar beste weten geven op basis van onze ervaring in het laboratorium en in de praktijk, zijn niet bindend en scheppen geen contractuele rechtsbetrekking of bijkomende verplichtingen die voortvloeien uit het koopcontract. Wij raden u aan onze producten op eigen verantwoordelijkheid te testen op hun geschiktheid voor het beoogde gebruik. Controleer in geval van twijfel de geschiktheid en de verbruikshoeveelheden door een proefvlak aan te leggen.

Onze technische toepassingsadviezen worden naar beste weten en volgens de laatste stand van de techniek gegeven. Als onze producten worden gebruikt met zorgvuldige aandacht voor de gegeven gebruiksaanwijzingen en de door ons voorgestelde procedure op de materialen waarvoor deze producten bestemd zijn, zal er dus geen schade ontstaan. Het gebruik van onze producten ligt echter buiten onze controle, is de eigen verantwoordelijkheid van de klanten en ontslaat de klanten niet van hun eigen test van de door ons geleverde producten op hun geschiktheid voor de beoogde processen en doeleinden. Ons advies is derhalve niet bindend en kan niet worden ingeroepen als basis voor aansprakelijkheid jegens ons – ook met betrekking tot eventuele eigendomsrechten van derden. De desbetreffende aanbevelingen, richtsnoeren en normen, alsmede de erkende regels van de techniek moeten in acht worden genomen.

XIV Beperking
 1. Garantieclaims van de klant verjaren zes maanden na overdracht.
 2. Schadevorderingen moeten worden ingediend binnen zes maanden nadat de benadeelde partij kennis heeft gekregen van de schade, maar uiterlijk binnen drie jaar na de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de vordering.
XVI Webwinkel
 1. Geleverde goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van alle vorderingen in verband met het voorwerp van de aankoop. Indien wij in het belang van de koper voorwaardelijke verplichtingen zijn aangegaan, blijven alle leveringen ons eigendom totdat deze volledig zijn bevrijd. Dit geldt ook indien de betalingen zijn verricht voor speciaal aangewezen vorderingen. De opneming van individuele vorderingen in een rekening-courant, alsmede het opmaken van een saldo en de erkenning daarvan, laten het eigendomsvoorbehoud onverlet.
 2. Indien de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust door de koper worden verwerkt of met andere zaken worden gecombineerd of vermengd, worden wij overeenkomstig de wettelijke bepalingen de enige of mede-eigenaar. Indien de koper op grond van de wet enig of mede-eigenaar wordt, is hij verplicht zijn mede-eigendom op verzoek aan ons over te dragen door de zaak aan ons te overhandigen (eigendomsoverdracht tot zekerheid).
 3. De koper is gerechtigd om goederen onder eigendomsvoorbehoud in het normale handelsverkeer te verkopen, indien hij de vorderingen die hem uit de doorverkoop van deze goederen met alle bijkomende rechten toekomen, reeds nu aan ons overdraagt (cessie bij voorbaat). We accepteren deze opdracht. De koper en wederverkoper verplicht zich om bij een vordering uit de doorverkoop van goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust, in zijn bedrijfsboekhouding en de lijst van openstaande posten onmiddellijk een aantekening van de cessie te maken waaruit blijkt welke vordering op welk moment aan ons is overgedragen. De koper en de wederverkoper verplichten zich voorts om ons op verzoek alle openstaande vorderingen uit de verkoop van goederen onder eigendomsvoorbehoud en de daarbij behorende debiteuren bekend te maken en ons inzage te geven in de handelsboeken ter controle van de boekingen. Wij machtigen de koper en de wederverkoper, onder voorbehoud van herroeping, om de aan ons overgedragen vorderingen te innen. Deze incassomachtiging vervalt automatisch bij de opening van een faillissementsprocedure tegen het vermogen van de koper of een verslechtering van diens economische situatie.
 4. Indien goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust een afhankelijk deel van een goed worden, cedeert de koper aan ons de daaruit voortvloeiende vordering ter hoogte van de factuurwaarde van de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust. We accepteren deze opdracht.
 5. In geval van contractbreuk door de koper, in het bijzonder bij betalingsachterstand, hebben wij het recht het geleverde na aanmaning en het stellen van een termijn terug te nemen. De handhaving van het eigendomsvoorbehoud en de levering door ons geldt niet als terugtrekking uit de overeenkomst.
 6. De koper moet ons onmiddellijk op de hoogte brengen van eventuele executiemaatregelen van derden tegen het onder eigendomsvoorbehoud geleverde of tegen de aan ons overgedragen vorderingen, waarbij hij de voor het bezwaar vereiste documenten moet overhandigen.
 7. Het onder eigendomsvoorbehoud geleverde wordt door de koper op diens kosten verzekerd, met name tegen brand en diefstal. Alle vorderingen tegen de respectieve verzekeraar worden aan ons overgedragen met betrekking tot de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust. Wij aanvaarden hierbij deze opdracht.
XVII Gegevensbescherming

Wij hebben het recht om, met inachtneming van de bepalingen van de wet op de gegevensbescherming, gegevens met betrekking tot de goederen en het betalingsverkeer met de klant op te slaan, te verwerken en door te geven, voor zover dit noodzakelijk is voor de gebruikelijke ondersteuning en/of voor de goede uitvoering van de bestelling. De koper stemt hiermee uitdrukkelijk in. Het privacybeleid is te vinden op
https://wearmax-coating.at/datenschutzerklaerung/
.

XVII Plaats van uitvoering/bevoegdheid/toepasselijk recht
 1. De plaats van uitvoering voor alle vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie is onze maatschappelijke zetel.
 2. Voor alle huidige en toekomstige vorderingen uit de zakelijke relatie wordt overeengekomen dat Linz de bevoegde rechtbank is.
 3. Op onze voorwaarden en de gehele rechtsverhouding tussen ons en de koper is uitsluitend Oostenrijks recht van toepassing, met uitsluiting van de regels van het Oostenrijks internationaal privaatrecht. De toepassing van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11.04.1980 is uitgesloten.
 4. De enige relevante taal voor zakelijke transacties (contracttaal) is Duits, wat ook geldt voor alle documentatie, beschrijvingen, gegevensbladen, enz. Indien de communicatie in een andere taal plaatsvindt, dient de gekozen taal ook de taal van de overeenkomst te zijn, maar er wordt op gewezen dat bij vraagstukken van uitlegging alleen de Duitse formulering gezaghebbend is. De afwijking (met betrekking tot de taal van de overeenkomst) geldt alleen voor deze koper en voor de aldus gesloten overeenkomst (d.w.z. dat de koper geen aanspraak kan maken op het sluiten van verdere overeenkomsten in een andere taal).