+43 7239 70377 office@wearmax.at

Wearmax GmbH:n yleiset myynti-, toimitus- ja maksuehdot ja -ehdot
Tila tammikuu 2021

WEARMAX GMBH | Gewerbepark 30, A-4201 Gramastetten | Puhelin: +43 (0)7239/70370 | Faksi: +43 (0)7239/70370 77 | Sähköposti: office@wearmax.at | Veronumero: 226/5255 | UID-numero: AT U67042434 | EORI-numero: ATEOS1000044438 | Toimivaltainen tuomioistuin: Linz.

Pankkiyhteydet:
EUR pankkiyhteys: Raiffeisenbank Gramastetten-Herzogsdorf | BLZ: 34135 | IBAN: AT77 3413 5000 0704 2153| BIC: RZOOAT2L135
USD pankkiyhteys: Raiffeisenbank Gramastetten-Herzogsdorf | BLZ: 34135 | IBAN: AT24 3413 5001 0704 2153| BIC: RZOOAT2L135

Voit ladata käyttö- ja sopimusehdot täältä PDF-tiedostona (klikkaa tästä).

I. Voimassaolo
 1. Seuraavia myynti-, toimitus- ja maksuehtojamme (jäljempänä ”Yleiset sopimusehdot” tai ”YLE”) sovelletaan kaikkiin ostosopimuksiin, jotka teemme tavaran myyjänä sellaisten asiakkaidemme kanssa, joille tämä liiketoiminta on osa yrityksen toimintaa (jäljempänä ”ostaja” tai ”asiakas”). Laadimme tarjouksia ja tarjoamme palveluja ja toimituksia yksinomaan näiden yleisten sopimusehtojen perusteella. Tämä koskee nykyisiä ja tulevia sopimussuhteita, vaikka niihin ei nimenomaisesti viitattaisikaan. Asiakas hyväksyy joka tapauksessa yleiset sopimusehtomme toimituksen hyväksymisen yhteydessä.
 2. Sopimuspuolten väliset suulliset sopimukset korvataan kirjallisella sopimuksella. Suulliset lisäsopimukset, vakuutukset ominaisuuksista ja myöhemmät sopimusmuutokset ovat voimassa vain, jos me vahvistamme ne kirjallisesti.
 3. Asiakkaan poikkeavat, ristiriitaiset tai täydentävät yleiset sopimusehdot eivät tule osaksi sopimusta, vaikka olisimmekin niistä tietoisia, paitsi jos hyväksymme niiden voimassaolon kirjallisesti. Kirjallista muotoa on noudatettava lähettämällä faksi tai sähköposti.
II Tavaramerkin suoja

Ostaja tunnustaa, että tavaramerkit ”PEMATEX”, ”WEARMAX”, ”K 10” ja ”UNIGLACE” ovat lailla suojattuja ja että niiden luvaton käyttö on lainvastaista, ja siitä nostetaan syyte.

III Sopimuksen tarjous ja sisältö

Tarjouksemme voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta, eivätkä ne ole sitovia, kuten eivät myöskään tekniset tarjoukset. Kuvaukset tai muut yksityiskohdat tarjouksissa, esitteissä jne.
Tarjoukset ja kustannusarviot annetaan ainoastaan kirjallisina. Jollei toisin sovita, tarjoukset ja kustannusarviot ovat maksullisia ja ne laaditaan asiakkaan tietojen perusteella ilman mitään takuuta niiden täydellisyydestä tai oikeellisuudesta; suullisilla kustannusarvioilla ei ole merkitystä. Emme tarkista asiakkaan asiakirjojen, suunnitelmien ja luonnosten vastaavuutta luonnollisten mittojen tai paikan päällä vallitsevien olosuhteiden kanssa. Jos epätarkkuudet, virheet ja puutteet ovat meille havaittavissa, huomautamme niistä asiakkaalle. Poikkeamat
Asiakas on vastuussa kaikista asiakkaan toimittaman mittauksen ja luonnollisen mittauksen välisistä eroista, jolloin asiakas vastaa kaikista tästä aiheutuvista lisäkustannuksista.
Pidätämme oikeuden myydä asiakkaalle tarjottuja tavaroita kolmansille osapuolille tarjouksen voimassaoloaikana (ennakkomyynti). Tämä ei anna asiakkaalle aihetta mihinkään korvausvaatimuksiin.
4. Jos antamiemme kirjallisten tilausvahvistusten tiedot poikkeavat luettelosta, esitteestä tai muista tiedoista, tilausvahvistuksessa olevat tiedot ovat sitovia. Sopimuksen sisältö määräytyy kirjallisen tilausvahvistuksemme perusteella. Kirjallisen tilausvahvistuksen puuttuessa sopimuksen sisältö määräytyy laatimamme ja ostajan hyväksymän tarjouksen perusteella.
5. +/- 5 prosentin yli- tai alittavuus on alalla tavallista. Asiakkaan mahdolliset vaatimukset meitä kohtaan, jotka johtuvat tällaisesta yli- tai alitoimituksesta, suljetaan pois. Yli- tai alitoimitukset otetaan vastaavasti huomioon laskutuksessa.
Pidätämme omistusoikeutemme ja teollisoikeutemme kuvituksiin, piirustuksiin, laskelmiin ja muihin asiakirjoihin. Niitä ei saa antaa kolmansien osapuolten käyttöön.

IV. Näytemateriaali
 1. Näytteet veloitetaan omakustannushintaan. Kokoelmat ja näytteet, jotka annetaan ostajan käyttöön lainaksi ja maksutta, jäävät meidän omaisuudeksemme.
 2. Näytemateriaali ei ole sitova valmistuksen aikana ilmenevien tuotantoon tai materiaaliin liittyvien poikkeamien osalta.
V. Toimitukset
 1. Toimitusajat ja toimituspäivät eivät ole sitovia. Sitovan toimituspäivän sopiminen edellyttää nimenomaista kirjallista vahvistustamme (myös sähköpostitse). Sovitut toimitusajat alkavat kulua vasta sen jälkeen, kun kaikki toteutuksen yksityiskohdat on täysin selvitetty. sopimus edellyttää, että ostaja täyttää sopimusvelvoitteet. Toimitusaikoja sovelletaan edellyttäen, että toimitukset tapahtuvat ajallaan ja sopimuksen mukaisesti itse. Jos emme noudata määriteltyjä toimitusaikoja, ostajan on asetettava kirjallisesti kohtuullinen, vähintään kolmen viikon pituinen lisäaika, joka alkaa siitä, kun olemme saaneet määräajan tiedoksi. Kohtuullisen määräajan päätyttyä ostajalla on oikeus peruuttaa sopimus. Olemme oikeutettuja toimittamaan kirjallisen peruuttamisilmoituksen vastaanottamiseen saakka.
 2. Toimitusvelvollisuutemme määräytyy yksinomaan tämän sopimuksen perusteella. Pidätämme oikeuden tehdä muotoiluun, muotoon ja väriin muutoksia, jotka perustuvat tekniikan kehittymiseen tai oikeudellisen tilanteen muutoksiin, sekä tuotantoon tai materiaaliin liittyviä poikkeamia näytemateriaalista, mikäli muutokset eivät ole olennaisia tai muutoin kohtuuttomia asiakkaan kannalta.
 3. Ylivoimainen este, kuten tavaroiden ja materiaalien hankinnan pitkäaikaiset esteet, tavarantoimittajien toimitusten viivästyminen, toimintahäiriöt, sairaudesta johtuvat henkilöstöpuutteet, lakot, työsulut, mellakat, sota ja hallituksen väliintulot, vapauttavat meidät toimitus- ja suoritusvelvollisuudestamme sen keston ajaksi. Tätä sovelletaan myös silloin, kun tapahtumat ovat sattuneet tuotantoketjun alkupään toimittajalla. Jos esteet pitkittyvät – yli 4 viikkoa – kummallakin sopimuspuolella on oikeus peruuttaa sopimus.
 4. Osatoimitukset ovat sallittuja.
 5. Jos ostaja laiminlyö hyväksymisen, meillä on oikeus laskuttaa tai peruuttaa sopimus asettamalla 5 päivän lisäaika ja vaatia vahingonkorvausta. Ostajan hyväksymättömien tavaroiden varastointi tapahtuu ostajan vastuulla ja kustannuksella.
 6. Jos emme noudata toimitusaikoja tai toimituspäiviä, eikä kyseessä ole ylivoimainen este, asiakas on velvollinen asettamaan meille kirjallisesti kohtuullisen, vähintään 21 päivän lisäajan. Tämän määräajan päätyttyä asiakas voi peruuttaa sopimuksen. Tämä ei koske räätälöityjä tilauksia, jotka edellyttävät meiltä investointeja. Tällöin asiakas on velvollinen korvaamaan meille aiheutuneet sijoituskulut täysimääräisesti.
 7. Jos toimituksen hyväksyminen viivästyy, asiakkaan on maksettava meille mahdolliset varastointikustannukset tai seisonta- ja viivästyskorvaukset. Tällöin toimitus laskutetaan ja maksetaan sovittujen ehtojen mukaisesti. Vaaranvastuu siirtyy asiakkaalle, kun ilmoitus toimitusvalmiudesta/lähetysvalmiudesta on tehty.
 8. Emme ole velvollisia toimittamaan tavaraa, jos asiakas on laiminlyönyt maksun suorittamisen muista toimituksistamme.
VI. oikeus pidättää tavarat

Meillä on pidätysoikeus uusien toimitusten osalta, kunnes kaikki aiemmat toimitukset on maksettu. Jos saamme sopimuksen tekemisen jälkeen tietoonsa seikkoja, jotka heikentävät merkittävästi ostajan luottokelpoisuutta, tai jos syntyy perusteltuja epäilyjä ostajan maksukyvystä, meillä on oikeus kieltäytyä toimituksesta tai suorittaa se vasta, kun olemme suorittaneet maksun tai asettaneet vakuuden. Jos ostaja ei maksa tai ei aseta vakuuksia, meillä on oikeus purkaa sopimus (§1052 lause 2 ABGB).

VII Merenkulku

(1) Toimitus katsotaan luovutetuksi asiakkaalle, kun se luovutetaan kuljetusyritykselle tai muulle kuljetuksen suorittamiseen nimetylle henkilölle tai laitokselle. Näin myös riski siirtyy asiakkaalle. Toimitustavan ja -reitin valinta on meidän vastuullamme.
2. Asiakkaan on varmistettava, että toimitus on mahdollista suorittaa myös ilman, että toimituspäivästä on ilmoitettu etukäteen nimenomaisesti. Jos hän ei ole halukas hyväksymään, hän on laiminlyönyt hyväksymisvelvollisuutensa. Asiakas korvaa meille ylimääräiset kustannukset, jotka aiheutuvat asiakkaan vastuulla olevasta toimituksen viivästymisestä.
3. Ostaja vastaa toimituskuluista, lukuun ottamatta tarjouksia, joissa on mukana. Rahtimaksut. Erikoistilaustavaroiden (ei varastotavaroita) ja pikatavaroiden toimituskulut maksaa ostaja.
4. Kuljetusvakuutus on otettava ostajan kirjallisesta pyynnöstä ja ostajan kustannuksella. Kaikista kuljetusvaurioista on ilmoitettava välittömästi rahdinkuljettajalle ja meille. Jos on sovittu toimituksesta vapaasti kotimaassa, ostajan on ilmoitettava kuljetusliikkeelle vahingosta välittömästi toimituksen jälkeen ja ilmoitettava siitä meille.
5. Me vastaamme ostajalle kuljetuksen pakkauskustannuksista. Ostaja vastaa kuljetuspakkausten/vuokrattujen pakkausten palauttamisesta aiheutuvista kustannuksista.
6. emme ota takaisin kertakäyttöpakkauksia. Pyynnöstä nimeämme ostajalle kolmannen osapuolen, joka kierrättää pakkaukset pakkausasetuksen mukaisesti. Toimittamamme tavarat toimitetaan yksinomaan ARA-järjestelmään (ARA-lupa nro 10532) kuuluvissa pakkauksissa.
7. Uudelleenkäytettäviä astioita, joita ei ole nimenomaisesti sisällytetty hintaan ja laskun summaan, annetaan ainoastaan lainaksi toimituksia varten. Ne pysyvät luovuttamattomana omaisuutenamme, ja niitä säilytetään ostajan erityisellä emballage-tilillä.
Kuljetussyistä toimitamme vain kokonaisia 4 sarjan laatikoita (kukin Top Coating & Ceramic). Huomaa, että sekatoimitukset eivät ole mahdollisia.

VIII Tavaroiden palauttaminen

Tavarat voidaan palauttaa vain, jos olemme nimenomaisesti hyväksyneet tämän kirjallisesti ja jos tavarat ovat alkuperäispakkauksissaan, jolloin asiakas vastaa mahdollisista rahtikuluista. Pidätämme oikeuden kieltäytyä palauttamasta tavaroita ilman perusteluja.

IX. Hinnat
 1. Hintamme ovat nettohintoja ilman arvonlisäveroa. Lisäksi veloitamme arvonlisäveroa lakisääteisen verokannan mukaisesti. Yhteisön sisäinen toimitus tehdään ainoastaan liiketoimintaa varten yrittäjille, joilla on arvonlisäverotunniste ja jotka ovat ostoverovelvollisia.
 2. Hintamme perustuvat sopimuksen tekohetkellä vallitseviin taloudellisiin olosuhteisiin, erityisesti omakustannushintoihin, ostohintoihin, raaka-aineiden ja tarvikkeiden hintoihin sekä palkkakustannuksiin. Jollei kiinteitä hintoja tai toimituspäivistä johtuvia hintavastuita ole nimenomaisesti vahvistettu, pidätämme oikeuden mukauttaa hintoja vastaavasti valuuttakurssien, verojen, tullien, rahdin, raaka-aineiden, valmistuskustannusten ja palkkojen muutosten, jotka ovat tapahtuneet tai jotka on otettu käyttöön tilauksen vahvistuspäivän ja toimituspäivän välisenä aikana, perusteella.
X. Maksu
 1. Saatavamme erääntyvät maksettavaksi 10 päivän kuluessa laskun päiväyksestä ilman vähennyksiä; yksittäiset maksuehdot edellyttävät kirjallista sopimusta. Skonttivähennys on sallittu (myös käteis- tai käteismaksujen osalta) vain, jos velallinen ei ole myöskään laiminlyönyt muita maksuvelvoitteita meitä kohtaan skonttiaikana.
 2. Jos ostaja laiminlyö maksuvelvoitteensa, veloitamme 8 %:n koron yli kulloisenkin peruskoron. Lisäksi kaikki maksamatta olevaan velkaan liittyvät muistutus- tai perintämaksut ja liitännäispalkkiot on maksettava samansuuruisina kuin päävelka. Jos otamme muistutusprosessin hoitaaksemme itse, perimme 15,00 euron muistutusmaksun muistutusvaihetta kohden. Oikeus vaatia lisäkorvauksia pidätetään.
 3. Ostaja voi tehdä kuittauksen vain kiistattomien tai laillisesti vahvistettujen saatavien osalta.
 4. Asiakkaalla on oikeus käyttää pidätysoikeutta vain, jos hänen vastakanteensa perustuu samaan sopimussuhteeseen. Jos asiakas käyttää pidätysoikeuttaan väitettyjen virheiden perusteella, se rajoittuu virheiden korjaamisesta aiheutuviin kustannuksiin.
 5. Jos asiakas peruuttaa sopimuksen ilman perusteltua syytä, hän on kuitenkin velvollinen maksamaan sovitun korvauksen ABGB:n 1168 §:n mukaisesti. Vaihtoehtoisesti meillä on oikeus vaatia asiakkaalta soviteltua vahingonkorvausta, jonka suuruus on 30 % bruttomyyntihinnasta. Pidätämme oikeuden vaatia suurempia vahingonkorvauksia vastaavia todisteita vastaan.
 6. Räätälöityjen erikoistilausten osalta peruuttaminen ei ole nimenomaisesti mahdollista. Tässä tapauksessa asiakkaan on joka tapauksessa maksettava koko sovittu hinta.
XI. Ilmoitus puutteista
 1. Ostajan on tarkastettava tavarat välittömästi toimituksen jälkeen. Jos ilmenee laatu- tai omistusoikeusvirheitä, tavaran taatun laadun puuttumista, liikatoimituksia, riittämättömiä tai virheellisiä toimituksia, ostajan on ilmoitettava tästä kirjallisesti viipymättä, viimeistään 14 päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta.
 2. Valmiiden valmisteiden (puhdistusaineet, lakat jne.) ostajan on tarkistettava – tarvittaessa koekäsittelemällä – soveltuvatko toimitetut tuotteet aiottuun käyttötarkoitukseen. Tämä pätee erityisesti, jos ostaja lisää tuotteeseen ohentimia, kovetteita tai muita komponentteja, joita ei ole ostettu meiltä.
 3. Jos vikoja tai muita reklamaatioita ei esitetä edellä mainittujen kohtien mukaisissa määräajoissa, kaikki takuu-, vahingonkorvaus- ja virhevaatimukset meitä kohtaan suljetaan pois, ja toimitetut tavarat katsotaan hyväksytyiksi.
 4. Sen jälkeen, kun tavarat on leikattu kokoon tai muutoin aloitettu niiden käsittely, selviä virheitä koskevat valitukset eivät ole sallittuja.

5. virheilmoituksen tekeminen ei vapauta ostajaa maksuvelvoitteesta.

XII. Takuu
 1. Toimitettu tavara on virheellinen, jos se ei ole sopimuksen mukainen. Tuotannosta johtuvat yksittäisten erien määrän ja laadun vaihtelut, teknisesti väistämättömät poikkeamat laadussa, värissä, mitoissa, (ominais)painossa, viimeistelyssä, muotoilussa ja kuosivääristymissä (mattojen sävyissä) eivät muodosta virhettä, eivätkä tuotantoon tai materiaaliin liittyvät poikkeamat näytemateriaalista. Kaikki käyttämämme näytteet ovat vain havainnollistavia värinäytteitä. Käytetyt näytteet eivät ole sitovia tarjouksia eivätkä vilja- tai rakenne-esimerkkejä. Asiakkaalla ei siis ole oikeutta tiettyyn malliin tai rakenteeseen. Mistään päinvastaisesta on sovittava nimenomaisesti kirjallisesti.
 2. Jos tavarat ovat viallisia, korjaamme harkintamme mukaan virheen parantamalla tai korvaavalla toimituksella vanhentumisajan kuluessa (kohta XIV.), jos reklamaatio on tehty ajoissa (kohta XI.). Todistustaakan kääntäminen ABGB:n 924 §:n mukaisesti meidän kustannuksellamme on suljettu pois. Asiakkaan on todistettava, että virhe on ollut olemassa vaaranvastuun siirtymishetkellä, että virhe on havaittu ja että virheilmoitus on tehty ajoissa.
 3. Emme ole velvollisia parantamaan tai vaihtamaan tavaroita, jos tämä aiheuttaisi kohtuuttomia kustannuksia. Kustannukset ovat kohtuuttomia, jos ne ylittävät 25 prosenttia toimituserän ostohinnasta.
 4. Ostaja voi vaatia hinnanalennusta (ostohinnan alentamista) tai sopimuksen purkamista (sopimuksen purkaminen) vain, jos emme pysty kahdesta parannuksesta tai yhdestä korvaavasta toimituksesta huolimatta korjaamaan olemassa olevaa virhettä, jos kieltäydymme parannuksesta tai korvaavasta toimituksesta suhteettomien kustannusten vuoksi, jos kieltäydymme perusteettomasti välttämättömästä parannuksesta tai viivytämme sitä kohtuuttomasti tai jos ostajan ei voida kohtuudella odottaa hyväksyvän parannusta. Vähäisten vikojen tapauksessa muuntaminen on suljettu pois.
 5. Ostajan on annettava meille tarvittava aika ja tilaisuus toteuttaa parannus tai korvaava toimitus hänen kanssaan neuvoteltuaan.
 6. Jos tavara on myöhemmin kuljetettu muuhun paikkaan kuin asiakkaan toimipisteeseen ja sen seurauksena parannus- tai korvaavan toimituksen kustannukset, erityisesti kuljetus-, matka-, työ- ja materiaalikustannukset, nousevat, ostaja korvaa meille nämä lisääntyneet kustannukset.
 7. Kolmannen osapuolen tuotteiden osalta takuumme rajoittuu niiden vaatimusten siirtoon, joita meillä on kolmannen osapuolen tuotteen toimittajaa kohtaan. Jos ostaja ei voi käyttää takuuoikeuksiaan kolmannen osapuolen tuotteen toimittajaa vastaan, me annamme takuun ehtojemme puitteissa.
 8. Ostajan regressivaatimukset meitä kohtaan on suljettu pois. Hinnoittelussa otettiin vastaavasti huomioon ostajan mahdollisten regressivaatimusten korvaaminen. Korvaus vähäisistä takuutapauksista maksetaan kiinteämääräisenä vähennyksenä.
 9. Vääränlaisen varastoinnin tai käytön yhteydessä kaikki ostajan vaatimukset (olivatpa ne minkälaisia tahansa) on suljettu pois.
 10. Lähtökohtaisesti ainoastaan tuotekuvauksemme katsotaan tavaroiden laatua koskevaksi. Julkiset suositukset tai mainonta eivät ole sopimusperusteinen kuvaus tavaroiden laadusta. Asiakas ei saa meiltä mitään takuita oikeudellisessa mielessä.
 11. Tekniset sovellusneuvomme annetaan parhaan tietämyksemme mukaan ja viimeisimmän tekniikan tason mukaisesti. Jos tuotteitamme käytetään huolellisesti noudattaen annettuja käyttöohjeita ja meidän ehdottamaamme menettelyä materiaaleille, joihin nämä tuotteet on tarkoitettu, vahinkoa ei tapahdu. Tuotteidemme käyttö ei kuitenkaan ole valvonnassamme, se on asiakkaan omalla vastuulla eikä vapauta asiakasta siitä, että hän itse tutkii toimittamiemme tuotteiden soveltuvuuden aiottuihin prosesseihin ja tarkoituksiin. Neuvomme eivät näin ollen ole sitovia, eikä niitä voida käyttää perusteena vastuun kantamiselle meitä kohtaan – myös kolmansien osapuolten omistusoikeuksien osalta. Asiaa koskevia suosituksia, ohjeita ja standardeja sekä tunnustettuja teknisiä sääntöjä on noudatettava.
XIII Vastuu
 1. Vastuu lievästä huolimattomuudesta on suljettu pois kaikenlaisten vahinkojen osalta. Tämä koskee erityisesti vahinkoja, joita ostajalle aiheutuu sopimusrikkomuksesta tai viivästyneestä toimituksesta, mukaan lukien välilliset vahingot, tai laiminlyödyistä tai virheellisistä tavaroita koskevista neuvoista (käyttö- ja hoito-ohjeet jne.).
 2. Vastuun poissulkeminen ei koske tuotevastuulain mukaisia vaatimuksia eikä henkilövahinkoja, siltä osin kuin vastuuta ei voida sulkea pois tai rajoittaa.
 3. Todistustaakka törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisuudesta on ostajalla.
 4. Vahingonkorvausvaatimukset rajoittuvat tilauksen arvoon (ilman arvonlisäveroa). Korvaus menetetystä voitosta tai muista asiakkaan taloudellisista menetyksistä on suljettu pois.

ERITYISIÄ HUOMAUTUKSIA: Huomioi voimassa oleva käyttöturvallisuustiedote. Puhdista työkalut vedellä. Huomaa erätulostus. Käytä vain tuotteita, joilla on sama erän paine. Kovettunut lattiatiiviste kestää pääasiassa kemikaaleja. Väriaineet, kuten hiusvärit, värjätyt desinfiointiaineet tai pehmittimiä sisältävät tuotteet, kuten ajoneuvojen renkaat, tuolien pyörät ja mattotyynyt, voivat aiheuttaa lattiatiivisteen korjaamatonta värimuutosta. Samoin ei voida antaa takuuta pinnoitteiden mahdollisista vuorovaikutussuhteista, joita voi esiintyä lattianpäällysteen ainesosien siirtymisestä tai epäpuhtauksista, joita ei ole poistettu tiivistettäviltä pinnoilta, ja niistä mahdollisesti aiheutuvista vaurioista (lattian tiivisteen delaminaatio tai värimuutokset). WEARMAX-suosituksia alustan valmistelusta sekä WEARMAX-tiivistettyjen pintojen puhdistuksesta ja kunnossapidosta on noudatettava tarkasti.

 

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Kaikki tietolehdissämme mainitut kulutusmäärät voivat vaihdella alustan erilaisen imukyvyn vuoksi. Tekniset käyttösuosituksemme, jotka annamme parhaan tietämyksemme mukaan laboratoriossa ja käytännössä saamiemme kokemusten perusteella, eivät ole sitovia, eivätkä ne luo sopimukseen perustuvaa oikeussuhdetta tai ostosopimuksesta johtuvia lisävelvoitteita. Suosittelemme, että testaat omalla vastuullasi tuotteidemme soveltuvuuden aiottuun käyttötarkoitukseen. Epäselvissä tapauksissa tarkista soveltuvuus ja kulutusmäärät asettamalla näyteala.

Tekniset sovellusneuvomme annetaan parhaan tietämyksemme mukaan ja viimeisimmän tekniikan tason mukaisesti. Jos tuotteitamme käytetään huolellisesti noudattaen annettuja käyttöohjeita ja meidän ehdottamaamme menettelyä materiaaleille, joihin nämä tuotteet on tarkoitettu, vahinkoa ei tapahdu. Tuotteidemme käyttö ei kuitenkaan ole valvonnassamme, se on asiakkaan omalla vastuulla eikä vapauta asiakasta velvollisuudesta testata toimittamiemme tuotteiden soveltuvuutta aiottuihin prosesseihin ja tarkoituksiin. Neuvomme eivät näin ollen ole sitovia, eikä niitä voida käyttää perusteena vastuun kantamiselle meitä kohtaan – myös kolmansien osapuolten omistusoikeuksien osalta. Asiaa koskevia suosituksia, ohjeita ja standardeja sekä tunnustettuja teknisiä sääntöjä on noudatettava.

XIV Rajoitus
 1. Asiakkaan takuuvaatimukset vanhentuvat kuuden kuukauden kuluttua luovutuksesta.
 2. Vahingonkorvausvaatimukset on esitettävä kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun vahingon kärsinyt osapuoli on saanut tietää vahingosta, mutta viimeistään kolmen vuoden kuluessa vaatimuksen perusteena olevasta tapahtumasta.
XVI verkkokauppa
 1. Toimitetut tavarat pysyvät omistuksessamme, kunnes kaikki ostokohteeseen liittyvät saatavat on maksettu. Jos olemme ottaneet ostajan eduksi ehdollisia vastuita, kaikki toimitukset pysyvät meidän omistuksessamme, kunnes olemme vapautuneet näistä vastuista. Tätä sovelletaan myös silloin, kun maksut on suoritettu erikseen määriteltyjen saamisten perusteella. Yksittäisten saamisten sisällyttäminen käyttötilille sekä saldon toteaminen ja sen tunnustaminen eivät vaikuta omistusoikeuden säilymiseen.
 2. Jos ostaja käsittelee omistusoikeuden alaisia tavaroita tai jos ne yhdistetään tai sekoitetaan muiden tavaroiden kanssa, meistä tulee yksin- tai osaomistaja lakisääteisten säännösten mukaisesti. Jos ostajasta tulee lain perusteella yksin- tai osaomistaja, hän on velvollinen pyynnöstä siirtämään osaomistuksensa meille luovuttamalla esineen meille (omistusoikeuden siirto vakuudeksi).
 3. Ostajalla on oikeus myydä omistusoikeuden alaisia tavaroita tavanomaisessa liiketoiminnassa, jos hän on jo nyt luovuttanut meille näiden tavaroiden jälleenmyynnistä johtuvat saamiset kaikkine liitännäisoikeuksineen (ennakkoluovutus). Hyväksymme tämän toimeksiannon. Ostaja ja jälleenmyyjä sitoutuu tekemään välittömästi kirjanpitomerkinnän luovutuksesta liikekirjanpitoonsa ja avoimien erien luetteloon, kun omistusoikeuden pidätyksen alaisen tavaran jälleenmyynnistä syntyy saatava, josta käy ilmi, mikä saatava on luovutettu meille ja milloin. Ostaja ja jälleenmyyjä sitoutuu lisäksi ilmoittamaan meille pyynnöstä kaikki omistusoikeuden alaisen tavaran myynnistä johtuvat maksamattomat saatavat ja niihin liittyvät velalliset sekä sallimaan meidän tarkastaa liikekirjanpidon kirjanpitokirjaukset. Valtuutamme ostajan ja jälleenmyyjän perimään meille siirretyt saamiset peruuttamisen estämättä. Tämä perintälupa raukeaa automaattisesti, kun ostajan omaisuutta koskeva konkurssimenettely aloitetaan tai ostajan taloudellinen tilanne heikkenee.
 4. Jos omistusoikeuden pidätyksen alaisesta tavarasta tulee kiinteistön riippuvainen osa, ostaja luovuttaa meille tästä johtuvan saatavan omistusoikeuden pidätyksen alaisen tavaran laskutusarvon suuruisena. Hyväksymme tämän toimeksiannon.
 5. Jos ostaja toimii sopimusrikkomuksellisesti, erityisesti jos hän on laiminlyönyt maksun suorittamisen, meillä on oikeus ottaa toimituskohde takaisin muistutuksen ja määräajan asettamisen jälkeen. Omistuksenpidätyksen ja toimituserän voimaansaattamista ei pidetä sopimuksesta luopumisena.
 6. Ostajan on välittömästi ilmoitettava meille kaikista kolmansien osapuolten suorittamista pakkotäytäntöönpanotoimista, jotka kohdistuvat omistusoikeuden alaisuuteen kuuluvaan toimituserään tai meille luovutettuihin saataviin, ja luovutettava meille vastalauseen esittämistä varten tarvittavat asiakirjat.
 7. Ostajan on ostajan kustannuksella vakuutettava omistuksenpidätyksen alainen toimituserä erityisesti tulipalon ja varkauden varalta. Kaikki vakuutuksenantajaa vastaan esitetyt vaateet siirretään meille omistuksenpidätyksen kohteena olevien kohteiden osalta. Hyväksymme täten tämän toimeksiannon.
XVII Tietosuoja

Meillä on tietosuojalain säännösten mukaisesti oikeus tallentaa, käsitellä ja välittää asiakkaan kanssa suoritettaviin tavaroihin ja maksutapahtumiin liittyviä tietoja, jos tämä on tarpeen tavanomaisen tuen ja/tai tilauksen asianmukaisen toteuttamisen kannalta. Ostaja antaa tähän nimenomaisen suostumuksensa. Tietosuojaperiaatteet löytyvät osoitteesta
https://wearmax-coating.at/datenschutzerklaerung/
.

XVII Suorituspaikka/käyttövalta/sovellettava laki
 1. Kaikkien sopimussuhteesta johtuvien vaateiden suorituspaikka on rekisteröity toimipaikkamme.
 2. Kaikkien liikesuhteesta johtuvien nykyisten ja tulevien vaateiden osalta sovitaan, että toimivaltainen tuomioistuin on Linz.
 3. Ehtoihimme ja koko meidän ja ostajan väliseen oikeussuhteeseen sovelletaan yksinomaan Itävallan lakia, lukuun ottamatta Itävallan kansainvälisen yksityisoikeuden sääntöjä. YK:n kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista 11.4.1980 tehtyä Wienin yleissopimusta ei sovelleta.
 4. Liiketoiminnan (sopimuskieli) ainoa merkityksellinen kieli on saksa, mikä koskee myös kaikkia asiakirjoja, kuvauksia, tietolehtisiä jne. Jos viestintä tapahtuu muulla kielellä, valitun kielen olisi oltava myös sopimuskieli, mutta huomautetaan, että tulkintakysymyksissä ainoastaan saksankielinen sanamuoto on ratkaiseva. Poikkeus (sopimuskielen osalta) koskee vain kyseistä ostajaa ja tällä tavoin tehtyä sopimusta (toisin sanoen ostaja ei voi vaatia, että hän voi tehdä muita sopimuksia muulla kielellä).